Prioriteit Beoogd effect Openbare verlichting Veilige en functionele openbare verlichting. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Openbaar groen In 2016 hebben we de samenwerking met Leeuwarden verder uitgebreid. Er is voorgesorteerd op de overgang per 1 januari 2018. De contacten met de buitendienst zijn geïntensiveerd. Daar waar expertise nodig is op het gebied van groen onderdelen is dit met Leeuwarden kort gesloten. Specifieke voorbeelden zijn daarbij de omvorming van intensief naar extensief groen. De geprog nosticeerde m2 zijn gerealiseerd. Leeuwarden heeft hiervoor machines en personeel ingezet in Leeu warderadeel. Door het vertrek van de opzichter buitendienst is in overleg met Leeuwarden een voorman buitendienst benoemd. Deze is aanwezig bij de diverse overleggen in Leeuwarden zodat o.a. de gedragscode flora en fauna maar ook andere werkwijzen van Leeuwarden hier konden worden geïmplementeerd. Bij de aanleg van het fietspad over het spoortracé is door Leeuwarden input geleverd over het toepassen van een bloemrijk grasmengsel; Leeuwarden heeft hier ook finan cieel aan bijgedragen. Leeuwarden en Leeuwarderadeel hebben personeel uitgewisseld. Door het verbod op het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen is het bestrijden van onkruid op verhardingen in overleg met Leeuwarden aangepakt. Omrin - de aannemer van Leeuwarden - heeft hiervoor de heetwater methode ingevoerd. Het korfbalveld van Hijum heeft in 2016 een renovatie ondergaan. Meetbaar resultaat planning 2016 Verkoop snippergroen 150 m2 Omvorming arealen 3.000 m2 Riolering Leeuwarderadeel heeft v.a. 2015 een DVO met Leeuwarden voor het beheer van de riolering. Leeuwarderadeel is daarbij de opdrachtgever voor Leeuwarden. De inzet is om op 1 januari 2018 een rioolstelsel in een goede technische staat af te leveren bij Leeuwarden. 2016 heeft zich gekenmerkt door het invullen en uitzoeken van mogelijkheden en kansen. Met het afkoppelen van het ZOS gebouw met +/- 14.00Qm2 is een knelpunt in de riolering bij It Noarderfjild opgelost, in wijk It Aldlan is in het rioolstelstel ten zuiden van de Brêgeleane een onderzoek naar foutaansluitingen uitgevoerd. Daarbij zijn bij enkele woningen foute aansluitingen geconstateerd, in samenspraak met de betrokken bewoners wordt dit opgelost. De voorbereiding van It Achterbosk heeft i.v.m. de complexiteit meer tijd gekost dan vooraf voorzien. De uitvoering staat nu gepland voor 2017. Meetbaar resultaat planning 2016 Afkoppelen verhard oppervlak ZOS 14.000 m2 Wegen De geplande projecten wegenonderhoud zijn uitgevoerd. De Lege Hearewei is voorzien van een nieuwe asfalt laag en de aanliggende trottoirs zijn meegenomen in het plan. Daarnaast is de kruising met Smelbrêge en Nijepoarte zodanig aangepast dat de voorrangssituatie duidelijk is. Bij de activiteit 'wegen' is een groot bedrag gereserveerd voor It Achterbosk welke gepland stond voor 2016 maar 14 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 110