uitgevoerd wordt in 2017. Door de buitendienst zijn regelmatig de wegen in het buitengebied gecon troleerd. Hiermee wordt voldaan aan het uitvoeringsplan wegen welke in 2015 is aangenomen. Meetbaar resultaat planning 2016 Toplaag aanbrengen in de wijk Aldlan 4.000 m2 Toplaag aanbrengen in de wijk "Oriënt" 11.000 m2 Asfalt vervangen Lege Hearewei Stiens 3.300 m2 Gemeentelijke gebouwen In 2016 zijn diverse gebouwen onderhouden op basis van de nieuw opgestelde meerjarenplannen. Hierin is rekening gehouden met de vastgestelde visie (19-5-2016) op de gebouwen. Het gemeente huis is terughoudend onderhouden, alleen de liftinstallatie is deels gerenoveerd om bruikbaar te houden tot eind 2017. Verder is er schilderwerk uitgevoerd bij molen De Hoop, Cultureel centrum De Skalm, het Onderwijsbureau, Gemeentewerken en het gemeentehuis. In 2016 is een nader onderzoek geweest bij De Skalm wegens aanhoudende klimaatklachten. Enkele kleine technische maatregelen zijn uitgevoerd, maar zeer waarschijnlijk niet voldoende om alle problemen op te lossen. Drie leegstaande schoolgebouwen zijn in 2016 in leegstandbeheer ondergebracht. Op 1 januari 2016 is BV Sport als nieuwe exploitant begonnen in Sportcomplex It Gryn. Wij hebben in nauw overleg met BV Sport een uitvoeringsplan gemaakt van ca. 500.000 aan vervangingsonder- houd. In overleg is begonnen met de uitvoering in 2016. Dit betreft dakbedekking, voegwerk, begla zing, zonwering, brandmeld- ontruimingsinstallatie en omranding buitenbad. De rest van het plan wordt uitgevoerd in 2017 en concentreert zich op de vervanging van onderdelen van de technische zwembadinstallaties, douches en verlichting. Verder is in samenspraak met afdeling VROM uitvoering gegeven aan het herbestemmen en de verkoop van gebouwen. In 2017 wordt hier verder uitvoering aan gegeven. Bruggen, kades en duikers In 2016 zijn de voorgestelde maatregelen van de haven Aide Leie uitgevoerd. De voorbereidingen van de projecten van het groot onderhoud aan de bruggen, oevers en kaden (totaal voorziene investering ca. 500.000) heeft verder vorm gekregen in samenspraak met de gemeente Leeuwarden. Dit betekent dat de gemeenten Leeuwarderadeel en Leeuwarden gezamenlijk regie voeren bij de uitvoering. Het calamiteitenonderhoud is in de loop van 2016 ook overgenomen door Leeuwarden. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zal zijn beslag krijgen in 2017. De grotere projecten zijn de 4 bruggen bij de Dokkumer Ee, de kade in Britsum en diverse kaden aan de Dokkumer Ee, en aan de Kletsefeart te Stiens. Water Het reguliere beheer van het water, hekkelen en maaien van bestaande watergangen, is het afgelopen jaar uitgevoerd. Voor de overdracht van stedelijk water is in 2016 een overeenkomst met Wetterskip Fryslan afgesloten. De overeenkomst gaat door na 1-1-2018 en is daarom tot stand gekomen met de inbreng van Leeuwarden. Openbare verlichting Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is ondergebracht bij Stichting OV Fryslan. De Stichting heeft als aannemer ZIUT voor het daadwerkelijk oplossen van storingen. Daarmee staat de 15 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 111