organisatie Leeuwarderadeel op afstand naar de directe aansturing van de aannemer. In de raad van Leeuwarderadeel bestaat het beeld dat er "stroperig" wordt omgegaan met het oplossen van proble men aan de openbare verlichting. Samen met Leeuwarden wordt de nodige druk uitgeoefend op de Stichting om de gemaakte afspraken na te komen. De raad heeft n.a.v. vragen van inwoners in een amendement gevraagd om een controle op de openbare verlichting. De opdracht hiervoor is via Leeuwarden uitgezet. De resultaten worden begin 2017 verwacht. I.v.m. een onveilige situatie zijn de wandcontactdozen voor de feestverlichting aan de lantaarns in het centrum van Stiens eind 2016 verwijderd. In 2016 zijn 158 traditionele SOX- en SON-armaturen met oranje verlichting vervangen door moderne LED-armaturen Door deze vervanging van traditionele verlichtingsarmaturen door LED-verlichting zal naast de energiebesparing ook een besparing op het onderhoud optreden. De kwalitatieve doel stelling, minder meldingen, is niet gerealiseerd. Meetbaar resultaat 2016 Meldingen inwoners m.b.t. niet brandende verlichting 82 Meldingen beheerder m.b.t. niet brandende verlichting 198 WAT HEEFT HET GEKOST Baten en lasten programma Lasten Baten Gerealiseerde resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat na bestemming Begroting 2016 voor wijziging 2.401.718 908.913 -1.492.805 0 -1.492.805 Begroting 2016 na wijziging 3.012.763 908.913 -2.103.850 -2.103.850 Rekening 2016 2.534.554 945.560 -1.588.994 0 -1.588.994 16 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 112