3.4 Programma 4 - Lokale economie Portefeuillehouder: Mevr. R. v.d. Meulen-v.d. Ende Cluster Interne Zaken Het programma Lokale economie omvat vooral het scheppen van de condities voor een goed functionerend bedrijfsleven. WAT WILDEN WE BEREIKEN Condities scheppen voor een goed functionerend en gezond bedrijfsleven dat naar de aard en schaal is afgestemd op de centrumfunctie die Leeuwarderdeel in het algemeen en Stiens in het bijzonder, in meer dan alleen economisch inzicht inneemt. Bij concrete vragen om locaties zullen we waar mogelijk maatwerk leveren. Kaderstellende beleidsnota's: Beleidsregels detailhandel - vestigingsbeleid (2015) Prioriteit Beoogd effect Scheppen van randvoorwaarden die kans op behoud en groei van werkgelegenheid bieden Een goed functionerend en gezond bedrijfsleven in de gemeente Leeuwarderadeel. Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en bedrijfscontacten Een goed functionerend en gezond bedrijfsleven in de gemeente Leeuwarderadeel. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Samen met ondernemers, politie en brandweer werken aan een veiliger Stiens. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Scheppen van randvoorwaarden die kans op behoud en groei van werkgelegenheid bieden In samenwerking met de gemeente Leeuwarden is ingezet op acquisitie en aanpak van leegstaande panden. Daarnaast werkten de gemeente Leeuwarden, gemeente Leeuwarderadeel en de Onder nemersvereniging Leeuwarderadeel samen aan het opstellen van een visie op het winkelgebied Stiens met ais doel: "Hoe zorgen we er met elkaar voor dat het dorpscentrum vitaal blijft?" In het eerste kwartaal van 2017 zal de visie naar verwachting worden opgeleverd. 17 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 113