3.5 Programma 5 - Onderwijs Portefeuillehouder: Dhr. C. Vos Cluster Publiekszaken Dit programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkeien van lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer en uitvoering leerplichtwet. WAT WILDEN WE BEREIKEN De gemeente Leeuwarderadeel ziet het onderwijs als een belangrijke basisvoorziening. In het onderwijs wordt een basis gelegd en worden kansen gecreëerd voor de toekomst van het individu en voor zijn/haar functioneren in de samenleving. De gemeente Leeuwarderadeel draagt daartoe bij door de aanwezigheid en toegankelijkheid van goed primair onderwijs te stimuleren en bij te dragen aan voorschoolse educatie. Kaderstellende beleidsnota's: Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen een WE in Leeuwarderadeel (2015) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leeuwarderadeel (2015) Notitie Invoering Wet Oke (2012) Verordening Leerlingenvervoer gemeente Leeuwarderadeel 2014 Prioriteit Beoogd effect Toezicht Onderwijsgroep Fier Kwalitatief goed basisonderwijs en een financieel gezonde Stichting voor openbaar basisonderwijs. Voorschoolse educatie Kansen voor kinderen met taal en/of sociaal emotionele achterstanden. Passend onderwijs Een goede afstemming tussen de uitvoering van de Wet op het Passend Onderwijs en de uit voering van de Jeugdwet. Onderwijshuisvesting Voldoende en kwalitatief goede onderwijshuis vesting. Leerlingenvervoer Leerlingen met een handicap of beperking in staat stellen naar en van school te reizen. RMC Fryslan Noord Leerplicht Voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 20 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 116