Toezicht Onderwijsgroep Fier In Leeuwarderadeel wordt het openbaar onderwijs verzorgd door onderwijsgroep Fier. De gemeente heeft in 2016 het toezicht uitgevoerd overeenkomstig de daarover gemaakte afspraken in regionaal verband. Fier heeft medio 2016 aangegeven na de mislukte fusie met CBOG2 met Stichting Radius te wiilen fuseren. De gemeente heeft op dit fusie verzoek negatief geadviseerd naar het ministerie van Onderwijs en Cultuur en gepleit voor een regiobreed onderzoek naar de consequenties van gemeentelijke herindelingen op het onderwijs. Onze inzet op de bestuurlijke overgang van de scholen in Leeuwarderadeel naar de schoolbesturen in Leeuwarden is daarvoor de basis, Het ministerie heeft daarop het fusieverzoek geschorst in afwachting van aanvullende informatie van Fier en Radius. Voorschoolse educatie De eerder in gang gezette kwaliteitsimpuls ten aanzien van voorschoolse educatie is in 2016 gecontinueerd. Met de schoolbesturen en kinderopvang zijn afspraken gemaakt over prestatieafspraken, scholing van pedagogisch medewerkers, warme overdracht, preventieve logopedische screening en leesbevorderingsactiviteiten voor de peuters. De harmonisatie kinderopvang-peuterspeelzalen is per 1 januari 2016 ingevoerd. Peuters met een zorgindicatie hebben 10 uur per week voorschoolse educatie aangeboden gekregen. Ouders hebben wanneer ze niet voor een rijkstoeslag kinderopvang in aanmerking konden komen aanspraak gemaakt op een inkomensafhankelijke gemeente toeslag. Daarvan is minder gebruik gemaakt dan voorzien. De deelname van peuters aan de peuteropvang liep door de houderwisseling van Sisa naar Kidsfirst aanvankelijk terug maar is aan het eind van het jaar weer toegenomen. Passend onderwijs De wet op het Passend onderwijs is in 2014 ingegaan, de uitvoering van de Jeugdwet in 2015. Ge meenten dragen samen met de onderwijsinstellingen zorg voor een goede afstemming in de uit voering van beide regelingen. Onderwijshuisvesting In 2016 is de samenwerkingsschool in Britsum geopend. De voormalige openbare scholen Oan it Skipperspypke in Koarnjum en de Homeie in Britsum zijn daardoor onttrokken aan de onderwijs- bestemming en in december 2016 overgedragen aan de gemeente. Leerlingenvervoer Aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer zijn conform de verordening op het leerlingenvervoer afgewikkeld. RMC Fryslan Noord Leerplicht Met de inzet van de leerplichtambtenaar, trajectco├Ârdinatoren en RMC consultatieteams is verzuim en voortijdig schooluitval tegen gegaan. 21 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 117