3.6 Programma 6 - Sport, recreatie en cultuur Portefeuillehouder: Mevr. R. v.d. Meulen-v.d. EndeCluster Publiekszaken Het programma omvat de voorzieningen op de gebieden sport, recreatie, cultuur en kunst. WAT WILDEN WE BEREIKEN In Leeuwarderadeel is er een scala aan sportvoorzieningen van uitstekende kwaliteit. De talrijke sportverenigingen die de gemeente kent alsmede individuele sporters maken daar intensief gebruik van. Er is ons alles aan gelegen om deze sportvoorzieningen in stand te houden zowel kwantitatief als kwalitatief. Om met name de doelgroep jeugd meer aan het bewegen te krijgen is een goed sportklimaat een eerste vereiste. Uitingen van kunst en cultuur worden bevorderd en in stand gehouden. Kaderstellende beleidsnota's: Gemeentelijke subsidieverordening; Projectplan buurtsportcoaches gemeente Leeuwarderadeel 2015-2017; Kaderstellende Nota Accommodatiebeleid; WMO-uitvoeringsprogramma Prioriteit Beoogd effect Inzet van buurtsportcoach(es) (Brede impuls combinatiefuncties) Het stimuleren van sport en bewegen in de buurt. Sportverenigingen worden versterkt en er worden verbindingen gelegd tussen sport en bewegen en sectoren als bedrijfsleven, kinderopvang, onderwijs, welzijn en zorg. Stimulering van kunst en cultuur Spreiding van cultureel aanbod /stimulering van initiatieven. Instandhouding subsidies amateuristische kunstbeoefening Bijdragen aan kwaliteit muziek-, dans-, zang- en toneelverenigingen. Bevordering Recreatie en Toerisme. Een aantrekkelijker aanbod van toeristisch- recreatieve voorzieningen. In stand houden sportaccommodaties De inwoners en de sportverenigingen ervaren een hoog niveau aan sportaccommodaties 23 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 119