WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Inzet buurtsportcoaches Twee buurtsportcoaches zijn actief op het gebied van sport en welzijn. Hun taak is: a. Bevorderen van de kwaliteit van beweeglessen op basisscholen b. Zorgen voor een gevarieerd aanbod van buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten op basis scholen, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen. c. Ondersteunen en versterken van sportverenigingen en andere aanbieders van sport- en beweeg activiteiten en bevorderen van samenwerking. d. Initiëren en ervoor zorgen dat er sport- en beweegactiviteiten voor niet of minder actieve inwoners in de directe woonomgeving (dus op dorps- en wijkniveau) worden georganiseerd. Concrete inzet van buursportcoaches in 2016, met name: Verzorging van lessen bewegingsonderwijs, en groepsieerkrachten en stagiaires bijgestaan in het geven van gymles. Organiseren van activiteiten in het kader van de Koningsspelen. Invoering MoBieZ: werken met innovatief sport- en spelmateriaal. Deel van de sportinventaris is niet permanent beschikbaar in de accommodatie, maar rouleert tussen locaties. De materiaalsets sluiten aan op trends, waardoor het enthousiasme van de kinderen toeneemt. Ze worden vaardiger met materialen die ze ook in hun vrije tijd tegenkomen. Bovendien hoeft niet elke accommodatie met dezelfde materialen uitgerust te worden; er is meer mogelijk binnen hetzelfde budget. Project 'herinrichting' schoolplein van OBS De Twilling. Realisatie van Schoolplein 14, in nauwe samenwerking met de school en de Cruyff Foundation. Programma Sport2School (kennismaking met een breed scala aan sporten). Ondersteuning bij schoolsportevenementen. Clinics (o.a. kidsevent triatlon Stiens). Beweegweek in Skilhiem, Hayemastate, de Skalm en sportcentrum It Gryn. Projecten 'Fit en sun, 10 wiken rön' en 'Mobiel op moandei'. N.a.v. Beweegweek: Gezonde Natuur Wandelingen. Ondersteuning sportverenigingen: o.a. KV Mei Nocht en Wille. Hulp in het kader van bestaansrecht, ledenwervingen maatschappelijke betrokkenheid/inzet. Opzet jongerenactiviteit i.s.m. Stichting Welzijn Middelsee. Niet gelukt vanwege gebrek aan belangstelling. Stimulering van kunst en cultuur De Kultuerried Ljouwerteradiel heeft in 2016 o.a. uitvoering gegeven aan/zich beziggehouden met: - opstellen van een culturele agenda. - verzorgen van exposities in het gemeentehuis. - onderhoud van de Literatuerrüte. - organisatie van de Trimdiel Keunstrüte, een tweedaagse kunstroute waarbij op diverse locaties in de gemeente werken van kunstenaars (zowel professionals als amateurs) te bezichtigen zijn. - afhandeling van incidentele culturele subsidies. - organisatie Masterpriis (uitgereikt aan Rederikerskeamer Halbertsma te Stiens). - bijhouden van de website Cultuurregio Stiens. - voorbereiding bebording van voormalige states in de gemeente i.s.m. Documentatiestichting Leeuwarderadeel. - voorbereiding realisatie kunstwerk Hijum in 2017. 24 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 120