Instandhouding subsidies amateuristische kunstbeoefening Jaarlijks worden voor de amateuristische kunstbeoefening subsidies verstrekt. Van toepassing is de Subsidieregeling muziek-, dans-, zang-, volksdans- en toneelverenigingen. Door de raad is bepaald dat, afgezien van een bezuiniging van 20% op de regeling in 2014, daarna geen verdere kortingen worden doorgevoerd. Subsidies voor 2016 zijn conform verleend. Bevordering recreatie en toerisme De Marrekrite De Marrekrite werkt aan het opschalen van de recreatie en het toerisme in en naar Fryslan. De Marrekrite houdt zich bezig met drie taakvelden: landrecreatie, aanlegvoorzieningen en baggerfonds. De Marrekrite onderhoudt en beheert meer dan 3.500 ligplaatsen, ontwikkelt nieuwe aanleg voorzieningen, voert recreatieafval af, onderhoudt boeien en bakens in recreatievaarten, voert baggerprojecten uit, richt zich op uniforme brug- en sluisbediening, beheert en onderhoudt route structuren op het land en coördineert het up-to-date houden van alle routes in Fryslan. Met ingang van 2016 is een groot vervangingsprogramma gestart. Uitgangspunt daarbij is dat 70% van de aanlegvoorzieningen in de toekomst wordt behouden (er is overcapaciteit). De kosten voor dit vervangingsprogramma overstijgen de jaarlijkse begroting. Het saldo wordt ten laste van het onderhoudsfonds gebracht; dat bedraagt 2,8 min per begin 2016. Er is gekozen voor het vervangen van veelal hout door kunststof en beton. Dit is met name gunstig voor de toekomstige onderhoudskosten. NER 2014 was het eerste volledige vaarseizoen van de route. Binnen de gestelde termijn is het eind verslag (incl. accountantscontrole van de projectadministratie) ingediend bij de subsidiënten. De subsidies ILG, Waddenfonds en provincie zijn afgerekend. Medio 2015 was de definitieve afsluiting. In 2016 is de afrekening van de NER opgesteld; daarbij was sprake van een positief saldo. De daad werkelijke afrekening vond begin 2017 plaats. Spoortracé In het Coalitieakkoord staat over spoortracé het volgende: "Op het gebied van recreatie heeft het college de opdracht te bevorderen dat de oude spoorbaan ontwikkeld wordt als toeristisch wandel en fietspad naar Leeuwarden. Het traject is dan tevens een veilige en kindvriendelijke route naar de scholen en het sportcentrum It Gryn." De gemeenteraad heeft op 23 oktober 2014 besloten akkoord te gaan met de aankoop van het spoortracé vanwege het cultuurhistorische en landschappelijke belang van de herkenbaarheid van de spoordijk. Op 21 mei 2015 heeft de gemeenteraad besloten op het spoortracé een fiets- wandelpad te realiseren. In februari 2016 is de financiering rond gemaakt. In het kader van de burgerparticipatie heeft er op 12 april 2016 een bijeenkomst "Ideeën op het Spoor" plaatsgevonden. Op basis daarvan is de planvorming en het schrijven van het bestek gestart. Nadat de bestektekeningen gereed waren, zijn deze gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op 28 juni 2016. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn nog wijzigingen doorgevoerd in het bestek, en is de aanbestedingsprocedure gestart. De aanbesteding vond plaats op 18 juli 2016. Eind augustus is met de werkzaamheden gestart. De werkzaamheden lopen door tot in 2017. In stand houden sportaccommodaties Er wordt dusdanig onderhoud aan sportvelden en staande gemeentelijke accommodaties gepleegd dat de kwaliteit adequaat blijft. Het aantal voorzieningen is in 2016 op hetzelfde niveau gebleven 25 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 121