Beleidsnota 'Sociaal domein in de praktijk' oktober 2014 Uitvoeringsplan gebiedsteam, november 2014 Notitie Vlechtwerk, november 2014 Notitie Inkoop, sturing en financiering BD's Gemeenten Noordwest FryslSn, augustus 2014 Uitgangspuntennotitie inkoop Zorg voor Jeugd Fryslan, augustus 2014 Beleidsplan Dorpshuizen Leeuwarderadeel 2013-2018 Eksperimenteare yn it sosjaai domein, in evaluaasje op haadlinen, oktober 2015 Uitgangspuntennotitie sociaal domein, november 2016 Prioriteit Beoogd effect Gebiedsteam Leeuwarderadeel Een laagdrempelige toegang tot passende zorg. Werken met plannen van de mensen zelf. Het streefbeeld is de vitale samenleving. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan en Empatec Een optimale samenwerking tussen gebiedsteam en backoffice. Meer mensen door laten stromen naar (vrijwilligers)werk en daarin samenwerken met het gebiedsteam. Mantelzorg en respijtzorg Overbelasting bij mantelzorgers voorkomen. Stichting Welzijn Middelsee Versterking van de nulde lijn. Gezondheidsbeleid Verbinding en innovaties in de nulde- en eerstelijns gezondheidszorg. Dorpshuizen Dorpshuizen die fungeren als belangrijke ontmoetingsplek in de dorpen. Bibliotheken Noord Fryslan Bibliotheek dienstverlening in stand houden waaronder de fysieke vestiging in Stiens. Huisvesting statushouders Voldoen aan de wettelijk verplichte taakstelling huisvesting statushouders. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Gebiedsteam Leeuwarderadeel Het gebiedsteam heeft zorg geleverd die de inwoners van de gemeente nodig hebben met gebruik making van het netwerk. We kunnen constateren dat het werken met de plannen van de mensen zelf (De Nieuwe Route) nog onvoldoende ingezet is. Dit heeft o.a. te maken gehad met personele wisselingen in het team. Er was daardoor niet genoeg stabiliteit om deze werkwijze te implemen teren. Er heeft in 2016 een 0-meting plaatsgevonden die is uitgevoerd door onderzoeksbureau KWIZ. De vraag "hoe tevreden zijn de inwoners van Leeuwarderadeel over de toeleiding naar begeleiding en zorg" lag voor. Uit deze nulmeting blijkt dat mensen over het algemeen tevreden zijn. Het team heeft zich in samenwerking met de vrijwilligers verder gericht op de doorontwikkeling van de laagdrempelige toegang. Er is zowel aan de medewerkers, vrijwilligers als de inwoners gevraagd hoe zij die laagdrempelige toegang ervaren. Hieruit is naar voren gekomen dat de toegang een positieve werking heeft op de inwoners, met name door de persoonlijke benadering 28 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 124