Daarnaast is actief ingezet op de samenwerking met de dorpen en sleutelfiguren, en met maatschappelijke organisaties door middel van gezamenlijke bijeenkomsten. Ook is er een stevige basis gelegd voor de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het gebiedsteam. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslin en Empatec Dienst Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van de optimalisering van de verbinding en de samen werking tussen de frontoffice (het gebiedsteam Leeuwarderadeelen de backoffice (Dienst Sozawe). De centrale toegang is per 1 januari 2016 verplaatst van de Dienst naar ons gebiedsteam. Naast optimalisering van de verbinding en samenwerking is hierdoor ook een verbeterslag gemaakt in de dienstverlening aan de burger. Over de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2018 zijn in de loop van 2016 afspraken gemaakt. Op dit moment werkt de dienst aan de invulling van deze afspraken. Empatec Empatec heeft in 2016 het beschut werken uitgevoerd. De samenwerking tussen de Dienst en Empatec (onderdeel Pastiei) op het gebied van de re-integratietrajecten is in 2016 geoptimaliseerd. Tevens is in 2016 gestart met gesprekken tussen deze gemeente, Leeuwarden en Empatec om een vloeiende overgang van het werken met deze doelgroep per 1 januari 2018 te realiseren. Beleid voor mantel- en respijtzorg In het eind 2015 vastgestelde beleid hebben de gebiedsteams meer ruimte en vrijheid om maatwerk te leveren. Deze toekenningen worden door de Dienst slechts marginaal getoetst. Dit betekent dat de mantelzorger sneller en adequater ondersteuning kan worden geboden. In 2016 is gebruik gemaakt van de faciliteiten die het Leeuwarder project "Even geen zorgen" biedt. Dit project is een concreet totaaiaanbod voor overbelaste mantelzorgers. Palet, Noorderbreedte en Welizo werken samen om (vraag- en wijkgericht) de mantelzorger preventief te ontlasten ofte verlichten in zijn of haar taken. Het gaat dan vooral om respijtzorg. Eind 2016 is de beslissing genomen om in Stiens een eigen respijtappartement in het Skilhiem te openen om de mantelzorgers in deze gemeente nog beter te kunnen bedienen. Stichting Welzijn Middelsee Het gebruikelijke onderscheid in het sociaal cultureel werk, jongerenwerk, ouderenwerk en opbouw werk is per 1 januari 2016 losgelaten. In de opdrachtformulering voor 2016 voor Stichting Welzijn Middelsee ging het om het versterken van de zogenaamde nulde lijn in de samenleving, kortom het opbouwwerk. In verband met de ophanden zijnde herindeling met Leeuwarden is besloten om de subsidierelatie met de Stichting per 1 januari 2017 te beëindigen. Er is voor gekozen om Welizo per 1 januari 2017 het opbouwwerk in de gemeente Leeuwarderadeel te laten uitvoeren. Behoud van visie en werkwijze en overname van de huidige medewerkers zijn daarbij leidend geweest. Gezondheidsbeleid In 2016 is bij het stellen van beleidsdoelen op het terrein van gezondheid meer accent gelegd op preventie, vroegsignalering en samenwerking tussen de betrokken partijen. Om meer zicht te krijgen op de doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg met name in de jeugdzorg is een goede samen werking met huisartsen en GGD onontbeerlijk. Deze samenwerking - nog steeds in ontwikkeling - blijkt zeer succesvol te zijn. Wijkverpleegkundigen vormden in 2016 samen met de leden van het gebiedsteam de ogen en oren om tijdig mogelijke problemen te signaleren en te voorkomen. 29 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 125