Dorpshuizen Er is uitvoering gegeven aan het Beleidsplan dorpshuizen (toekenning renovatiesubsidies). Met de besturen van de dorpshuizen Britsenburgh, Ons Gebouw, De Bining en De Kampioen heeft twee keer overleg plaatsgevonden over diverse onderwerpen. Bibliotheken Noord Fryslan De dienstverlening van de bibliotheek in Stiens is op het gewenste peil gehouden. De vestiging van de bibliotheek in de Skalm is gecontinueerd. Belangrijkste activiteit is nog steeds de uitleen van boeken. Verder heeft de bibliotheek ouders betrokken bij het leerproces van hun kinderen door het uitvoeren van programma 's als Boekstart en Tomke. Zowel in het beleidsplan als in de subsidieovereenkomst van de BNF is een bepaling opgenomen dat de gemeente Leeuwarderadeel zonder verplichtingen deze overeenkomst mag opzeggen in verband met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. Huisvesting statushouders De door het Rijk opgelegde taakstelling voor Leeuwarderadeel lag in 2016 op het huisvesten van 29 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Door extra inspanningen van gemeente en woningbouwcorporatie in de tweede helft van het jaar is de taakstelling gehaald, met zelfs een kleine plus. Voor het eerst werden, naast Stiens, ook status houders geplaatst in andere dorpen in de gemeente. WAT HEEFT HET GEKOST Baten en lasten programma Lasten Baten Gerealiseerde resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat na bestemming Begroting 2016 voor wijziging 10.950.818 8.072.946 -2.877.872 -2.877.872 Begroting 2016 na wijziging 11.075.295 7.598.467 -3.476.828 -3.476.828 Rekening 2016 10.481.031 7.803.588 -2.677.443 0 -2.677.443 30 -143 Meetbaar resultaat 2015 2016 taakstelling 18 29 gerealiseerd 16 30

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 126