3.8 Programma 8 - Milieu en Afval Portefeuillehouder: Mevr. G. Visser Cluster VROM Het programma Milieu en Afval omvat afvalverwijdering en -verwerking en milieubeheer. i^^VVXX. WAT WILDEN WE BEREIKEN Een schone en hygi├źnische leefomgeving en een vermindering van de belasting van het milieu. Kaderstellende beleidsnota's: Afvalstoffenverordening met uitvoeringsbesluit Prioriteit Beoogd effect Betere scheiding van afval Verbetering afvalscheiding door de inwoners. Aandacht voor zwerfafval op de aandachtsgebieden (bijv. centrum Stiens, hangplekken, etc.) Vermindering zwerfafval bij aandachtsgebieden. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Betere scheiding van afval Jaarlijks wordt een afvalkalender verstrekt met inzameldata en uitleg hoe afvalfracties aangeboden kunnen worden. Ook is hier een passage in opgenomen over de kringloopwinkel in Sint Annaparochie. Het restafval is in tonnage nagenoeg gelijk gebleven; van 1.997 ton in 2015 naar 1.996 ton in 2016. De milieustraat Stiens biedt goede mogelijkheden tot scheiding van afvalfracties. Bij de milieustraat is de afvalscheiding hoog gebleven; van 90,6 in 2015 naar 90,7 in 2016. Er is een compostactie gehouden op de milieustraat op 18 en 19 maart. Voor deze actie is een publicatie geplaatst in de Stienser Omroeper met hierin een toelichting over compostering. Hier is ruim gebruik van gemaakt. Compostvaten zijn gratis op aanvraag door de gemeente verstrekt. Er is een landelijke actie gehouden voor de elektrische en elektronische apparaten. Milieustraat Stiens had zich hier ook bij aangesloten. Harde kunststoffen, zoals kunststof tuinmeubelen, konden in 2016 het gehele jaar worden ingele verd. Kunststof tuinmeubelen kunnen tot 100% worden gerecycled. 31 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 127