Sinds 2013 worden de matrassen op de milieustraat gescheiden ingeleverd. In 2016 heeft dit 6,5 ton (2015: 6 ton) aan matrassen opgeleverd. De matrassen gaan richting de verwerker, waarna de matrassen tot 95% kunnen worden hergebruikt. Kunststof in het restafval wordt vanaf mei 2009 via nascheiding er uit gehaald. Voor 2016 is er 112,2 ton kunststof uit het restafval gehaald, in 2015 was dit 141,13 ton, voor 2014 was dit 166,75 ton en voor 2013 was dit 139,4 ton. In 2015 is het tonnage naar beneden gegaan als gevolg van aangescherpte kwaliteitseisen. Ook worden vanaf 2015 drankenkartons middels nascheiding uit het restafval gehaald. Er is 26,9 ton drankenkartons in 2016 uit het restafval gehaald. Een lichte toename in vergelijking met 2015; toen 25,24 ton. Het GFT, restafval en papier wordt huis aan huis ingezameld middels minicontainers. Viermaal per jaar wordt afgedankte apparatuur (AEEA) ingezameld. Glas en textiel worden door middel van verzamelcontainers ingezameld. Voor glas zijn al de verzamelcontainers omgezet tot triglo (geen bont glas meer, maar kleurgescheiden). Omrin en Reshare (vennootschap van het Leger des Heils) zijn een samenwerking aangegaan. Gemeente Leeuwarderadeel heeft een overeenkomst afgesloten met Omrin voor de container inzameling van het textiel. De textielfoider is weer verspreid in de gemeente met hierin de boodschap wat er in de textielcontainer mag. In 2016 is 65 ton textiel ingezameld, een lichte toename in vergelijking met 2015. Per inwoner wordt er zo'n 6,5 kilo in onze gemeente ingezameld. Meetbaar resultaat 2015 2016 Restafval (in ton) 1.997 1.996 ingezamelde matrassen (in ton) 6 6,5 Nascheiding kunststof uit restafval (in ton) 141 112 Nascheiding drankencartons (in ton) 25 27 Aandacht voor zwerfafval Het centrumgebied krijgt extra aandacht. In het centrumgebied worden de afvalbakken in het zomerseizoen twee maal in de week geleegd en het zwerfafval opgeruimd. Zo nodig wordt een afvalbak geplaatst bij de aandachtsgebieden. Zo is er een viertal afvalbakken geplaatst bij de sportvelden in Stiens, een extra afvalbak in het centrum van Stiens en een extra afvalbak op de uitzichtheuvel in het Waling Dijkstrapark. Als bij winkeliers of bedrijven rondom hun kavel (25 meter vanaf eigendomsgrens) afval ligt wat aan de winkel of bedrijf is toe te schrijven worden ze aangeschreven dit op te ruimen. Dit is dit jaar niet nodig geweest. De gemeente Leeuwarderadeel heeft de zwerfafvalvergoeding, die voortkomt uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, voor het jaar 2016 ingezet. Jaarlijks kan de gemeente hiervoor 1,19 per inwoner activeren. Een deel van deze gelden worden ingezet voor het project "Samen Fryslan Schoon". Tot en met 2017 wordt dit project uitgevoerd samen met de Friese Milieufederatie, Omrin en de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, en Littenseradiei. Het deelproject voor het onderwijs is in onze gemeente in 2016 niet uitgevoerd. Geen van de basisscholen had interesse om hieraan mee te doen. Het beschikbare geld voor dit project in 2016 wordt gebruikt in 2017. Het project houdt dan in dat er samen met de kinderen van de nieuwe basisschool De Swirrel een ontwerp (thema zwerfafval) gemaakt voor stickers die op een afvalcontainer kunnen worden geplakt. De afvalcontainers van de basisschool De Swirrel worden hiervoor ingezet. Een ander deelproject is 'Zwerfafval tijdens evenementen'. De aandachtstrekker tijdens evenementen is een afvalbak waar een geluid uit komt. Deze 'pratende' afvalbakken zijn met de kermis en de braderie ingezet. Met deze 'pratende' afvalbakken worden mensen op een leuke manier bewust gemaakt van dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een schone leefomgeving. 32 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 128