kin er konkludeare dat de tsjinst foarsichtich begruttet. Men kin de sifers nea fan te foaren hurd meitsje foar it kommende jier. Der binne swiere helpfragen yn de jeugdsektor. Dat jildt benammen foar Smeilingerlan en Ljouwert. It belied is dus net te krap ütfierd. Yn previntive sin docht men al in hiel protte. De jierrekken fan de gemeente haidt rekken mei it foarlopige resultaat fan de jierrekken fan de sosjale tsjinst. Der is in kans dat it oerskot wat fermindert. Dat hat lykwols gjin ynfloed op de jierrekken, want dat wurdt ferrekkene mei de reservearing. Foar 22 juny sil de ried oer de nije sifers ynformeard wurde. De foarsitter: Hij stelt vast dat het besluitvormend aan de orde komt op 22 juni 2017. 10. Maaitiidsnota 2017 De hear Pot (WD): De WD is wederom tevreden. Er is een positief saldo van zo'n 70.000 euro. Met betrekking tot programma 6 kan de WD instemmen met de aanvullende subsidie voor de Kultuerried voor het kunstwerk in Aide Leie. Programma 7 (gebiedsteam) is oranje gekleurd. Het zal op de BOT- sessie verder besproken worden. De WD kan met het voorstel instemmen. En is dus ook akkoord met de begrotingswijzigingen. De hear Dijkstra (FNP): Op side 7 giet it oer it blomryk mingsel by it fuot-en fytspaad. It like him dêr mear in grintpaad. Komt der sa wol in bijelint? De hear Ekas (GBL): Papier is gewillig. De voorjaarsnota is evenwel gebaseerd op goede uitgangspunten. Het wordt al maar groener. Je kunt nu meer tijd besteden aan zaken die minder goed lopen. Op pagina 8 gaat het over de wegen. In de opsomming van aan te pakken wegen staat ook dat it Achterbosk en it Sillan te Britsum worden aangepakt. Gebeurt dat nog dit jaar? Het leegstandsbeheer van de voormalige schoolgebouwen is inmiddels beëindigd. Maar deze zijn toch onder voorbehoud verkocht? Hoe zit dat precies? Als de wethouder bij het gebiedsteam de vinger wat meer aan de pols gehouden had dan was dat misschien groen gekleurd in plaats van oranje. In grote lijnen kan GBL echter heel tevreden zijn over de voorjaarsnota. De hear De Kroon (PvdA): Men leit goed op koers. De 3 skoallen soenen (side 8) ferkocht wurde. Wat wurdt de bestimming fan de gebouwen yn Koarnjum? Smyt it wat op foar de mienskip fan it doarp? De PvdA trunet derop oan om de rekreative plus fan it fuot-en fytspaad foar de simmer üt te fieren (side 15). En bruk foar de buordsjes ien kleur, foarm en üntwerp. Meitsje dus in unifoarm totaalplan. Slagget dat? Troch de weryndieling krijt men 5 miljoen subsydzje fan it Ryk foar it gledstriken fan finansjele hobbels. Dêr is net folie mear fan oer. It jild wie dus wol nedich. De PvdA stimt yn mei it memo om 3.000 euro mear te jaan oan de Kultueried foar it byld yn Aide Leie. De hear Brouwer (CDA): It sjocht der goed üt. It CDA hat gjin budzjetêr foarstel op dit momint. Wannear sil it Achterbosk oanpakt wurde? By side 9 (iepenbiere ferljochting) wiist er op Ijochtbakken dy't fertikaal striele. Wat is it belied as lampen stikken binne? Kin men dy op dy wize ferfange? It CDA is ek foar unifoarmiteit oangeande de buordsjes by it fuot-en fytspaad. De foarsitter: Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering. 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 12