i m i m fl 3.9 Programma 9 - Wonen Portefeuillehouder: Mevr. G. Visser Cluster VROM Het programma heeft betrekking op ontwikkeling van nieuwbouwplannen ter uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid en het up-to-date houden van bestemmingsplannen. s A in - - 1 1 WAT WILDEN WE BEREIKEN De bestaande woningvoorraad sluit aan bij de gewenste kwaliteit. Het realiseren van maximaal 80 kavels op de nieuwe uitleglocatie aan de oostzijde van Stiens. Alle bestemmingsplannen in de ge meente Leeuwarderadeel zijn actueel. Kaderstellende beleidsnota's: Woonvisie 2015 -2020; Bestemmingsplannen; Nota Grondbeleid 2015 Welstandsnota Prioriteit Beoogd effect Inspelen op de woningbehoeften Doorstroming op de woningmarkt. Verpaupering en verloedering van panden in de gemeente voorkomen Behoud ruimtelijke kwaliteit. Dorpsbudget Leefbaarheid dorpen, en onderlinge samenhang en samenwerking. Leefbaarheid dorpen Voorzieningen blijven bereikbaar en invulling van leegstaande panden. 34-143 Q i' 1 i J

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 130