WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Inspelen op de woningbehoeften Samen met de gemeente Leeuwarden is een convenant ondertekend voor het realiseren van 50 tot 80 woningen aan de oostzijde van Stiens. In 2015 is gestart met de werkzaamheden voor dit project waarbij burgerparticipatie een belangrijk onderdeel was. In 2016 is begonnen met de bestem mingsplanprocedure; in dit kader zijn er meerdere informatiebijeenkomsten gehouden. Eind 2016 was het bestemmingsplan onherroepelijk. Eind 2016 is het voorbereidend grondwerk verricht. De planning voor 2017 is om in het eerste kwartaal te starten met de verkoop van de eerste fase. Daarnaast zijn in 2015 diverse procedures doorlopen voor het realiseren van een aantal inbreidings- locaties; eind 2015 en in 2016 zijn deze te koop aangeboden. In 2016 zijn er tien kavels/woningen verkocht. Meetbaar resultaat 2016 Realisatie uitbreidingslocatie (kavels) 0 Realisatie inbreidingslocatie (kavels) 10 Verpaupering en verloedering van panden in de gemeente voorkomen Daar waar nodig wordt er actief gehandhaafd waarbij er ook de aandacht is voor het vaak meespelende sociale aspect van de situatie. Per situatie wordt gekeken welke oplossingen mogelijk zijn; dit is vaak maatwerk. In 2016 is samen met het gebiedsteam gewerkt aan één casus, dit is een doorlopend proces. Dorpsbudget De dorpen kunnen projecten initiëren met het per dorp beschikbare dorpsbudget. De projecten die gefinancierd worden vanuit het dorpsbudget dienen bij te dragen aan een aantrekkelijker leef omgeving in de dorpen. Ongebruikte budgetten van 2016 worden doorgeschoven naar 2017. In 2016 heeft ieder dorp een budget van 2.000 gekregen. Van dit budget zijn onder andere de volg ende projecten gerealiseerd: (toeristische) bewegwijzering (Aide Leie), AED kasten (Stiens), lichtmasten bij (multifunctionele) ijsbaan (Britsum). Leefbaarheid dorpen In de Streekagenda Noordwest ligt er de bestuursopdracht voor het project Spreiden van Voor zieningen en het project leegstaande panden; onze gemeente participeert ook in dit project. Daarnaast wordt gekeken welke planologische procedures er eventueel nodig zijn die het herbestem- men van de leeg te komen scholen bevorderen. In 2016 is hier een meedenkavond voor georga niseerd. Tijdens deze avond zijn er gesprekken gevoerd met de dorpsbewoners. Eind 2016 zijn de diverse gebouwen in de verkoop gezet. Tevens zijn er in Aide Leie, Feinsum en Jelsum kavels beschikbaar. Deze worden regelmatig onder de aandacht gebracht. Eind 2016 is er een kavel in Jelsum en een in Feinsum verkocht. De overdracht hiervan vindt plaats in 2017. Meetbaar resultaat 2016 Participeren in regionale projecten 2 Beschikbare bouwkavels in de dorpen 4 35 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 131