3.10 Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. BoertjensCluster Financiën Dit programma omvat de primair niet aan een specifiek doel gebonden inkomsten van de gemeente. Het betreft hier onder andere de onroerende zaakbelasting (OZB), de overige belastingen, de algemene uitkering en dividenduitkering. WAT WILDEN WE BEREIKEN Een reële begroting met een bestendige gedragslijn waarbij de raad de mogelijkheid heeft om keuzes te maken. De keuzes kunnen plaatsvinden bij een begrotingsoverschot en keuzes moeten worden gemaakt bij een begrotingstekort. Kaderstellende beleidsnota's: Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2012); Treasurystatuut (2012); Nota Afschrijvings- en activeringsbeleid (2012); Nota reserves en voorzieningen (2015); Kadernota 2016. Overzicht algemene dekkingsmiddelen - - - - 37 -143 Algemene Dekkingsmiddelen rekening 2014 rekening 2015 rekening 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 OZB 1.874.145 1.877.453 1.878.200 1.870.500 1.870.500 1.870.500 Hondenbelasting 44.907 52.190 52.740 53.250 53.250 53.250 Forensenbelasting 3.419 2.800 2.880 2.800 2.800 2.800 Algemene uitkering 9.804.079 8.894.790 9.245.900 8.807.301 8.891.655 8.893.211 Uitkering sociaal domein 5.408.738 5.281.800 4.992.061 4.937.608 4.875.042 Deelnemingen 131.748 102.759 110.278 105.000 105.000 105.000 Rente eigen financieringsmiddelen 238.445 207.455 128.235 Prioriteit Beoogd effect Bestendig financieel beleid Betaalbaar voorzieningenniveau en een redelijke

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 133