1 Lokale heffingen Inleiding De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente en worden voornamelijk opgebracht door de burgers en bedrijven. De onroerende zaakbelasting, de woonforensenbelasting en de hondenbelasting zijn algemene dekkingsmiddelen. De andere heffingen hebben een specifiek bestedingskarakter. In deze paragraaf vindt u een overzicht van de verschillende lokale heffingen en belastingen. Daarnaast geeft deze paragraaf inzicht in de opbrengsten van de gemeentelijke heffingen en belastingen enerzijds en de lokale lastendruk anderzijds. De verschillende belastingen en heffingen worden geheven op basis van de door de raad vastgestelde belastingverordeningen en de legesverordening. De belastingverordeningen 2016 zijn vastgesteld op 5 november 2015. Voor de hoogte van tarieven en rechten golden de volgende uitgangspunten: a. voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden en de vastgestelde tarieven; b. streven naar kostendekkendheid van tarieven en leges. In het coalitieprogramma 2014-2018 is vastgelegd, dat de optelsom van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing in de komende drie jaar niet hoger wordt dan in 2014. In de programmabegroting 2015 en 2016 is uitgegaan van de nullijn op het belasting gebied. Bij het bepalen van het inflatiepercentage, voor de aanpassing van de leges en overige gemeentelijke heffingen, is conform de kadernota 2016 uitgegaan van een inflatie van 1%, zoals dit voor het jaar 2016 werd verwacht. Belastinginkomsten 2016 Leeuwarderadeel In de onderstaande tabel is te zien welk bedrag aan inkomsten de gemeente Leeuwarderadeel in 2016 heeft gegenereerd uit de lokale heffingen. Soort belasting heffing Werkelijke opbrengst 2015 Geraamde opbrengst 2016 Werkelijke opbrengst 2016 Algemene heffingen Onroerende zaak belastingen 1.877.452 1.857.700 1.878.23/ Forensenbelasting 2.796 2.800 2.841 Bestemmingsheffingen Afvalstoffenheffing 1.119.459 1.150.340 1.165.446 Rioolheffing 949.469 897.760 €912.144 Hondenbelasting €52.186 53.250 52.776 Totaal lokale heffingen €4.001.362 3.961.850 €4.011.444 41 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 137