De onderstaande grafiek geeft weer hoe de opbrengsten van de lokale heffingen 2016 zich tot elkaar verhouden. Opbrengst lokale heffingen 7.016 Onroerende zaak belasting forensenbeiasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Korte toelichting op de afzonderlijke belastingen/heffingen. Onroerende zaakbelasting Door een stijging van de WOZ-waarde met gemiddeld 1%, zijn de tarieven OZB 2016 verlaagd met 1% om een zelfde opbrengst als in 2015 te realiseren. De gerealiseerde inkomst 2016 is nagenoeg gelijk aan de inkomst 2014 en 2015. Afvalstoffenheffing en rioolheffing In principe worden ten aanzien van de afvalstoffenheffing kostendekkende tarieven gehanteerd. De geraamde kosten 2016 zijn gestegen ten opzichte van het vorige jaar. Om de geraamde opbrengst te realiseren zijn de tarieven voor éénpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden respectievelijk verhoogd met 8 en 10. De stijging was een gevolg van een gewijzigde vergoeding van reststoffen en een hoger kwijtscheldingsbedrag. De tarieven rioolheffing zijn gebaseerd op het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Echter de tarieven afvalstoffenheffing zijn gestegen. Om de woonlasten niet te laten stijgen, waarvan de afvalstoffenheffing en de rioolheffing onderdeel zijn, zijn de tarieven rioolheffing verlaagd met eenzelfde bedrag als waarmee tarieven afvalstoffenheffing zijn verhoogd. Forensenbelasting en hondenbelasting De tarieven forensenbelasting en hondenbelasting werden verhoogd met 1% inflatie. Lokale wooniastendruk in het volgende overzicht worden de gemeentelijke lasten in de afgelopen jaren getoond voor een één- en meerpersoonshuishouden respectievelijk in een huurwoning en een eigen woning. Bij de berekening is rekening gehouden met de jaarlijkse procentuele aanpassing van de WOZ-waarde en de tariefsaanpassingen voor de OZB. Omschrijving 2015 2016 Stijging éénpersoonshuishouden in een huurwoning met een WOZ-waarde 2015 van 93.000 en 2016 94.000 €408 €408 0% meerpersoonshuishouden in een huurwoning met een WOZ-waarde 2015 van 130.000 en 2016 131.000 €525 €525 0% éénpersoonshuishouden in een eigen woning met een WOZ-waarde 2015 van 163.000 en 2016 165.000 €767 €767 0% 42 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 138