meerpersoonshuishouden in een eigen woning met een WOZ-waarde 2015 van 163.000 en 2016 165.000 €884 €884 0% meerpersoonshuishouden in een eigen woning met een WOZ-waarde 2015 van 209.000 en 2016 211.000 €985 €985 0% Woonlasten Leeuwarderadeel ten opzichte van de buurgemeenten (incl. gemiddelde WOZ-waarde x 1.000) Woonlasten meerpersoonshuishouden met een gemiddelde WOZ-waarde Kwijtscheldingsbeleid Algemeen Wanneer een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, dan kan onder bepaalde voorwaarden, aan die belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Er kan kwijtschelding aangevraagd worden voor de aanslag afvalstoffenheffing, rioolrechten en hondenbelasting (le hond). De beoordeling van de verzoeken om kwijtschelding wordt uitgevoerd door Hefpunt te Groningen. Dit is het belastingbureau van de waterschappen van de drie noordelijke provincies. Het voordeel voor de burger is dat hij/zij maar één keer een aanvraag hoeft in te dienen die dient voor zowel de aanslag gemeentelijke belastingen als de aanslag waterschapslasten. De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is 100% van de bijstandsnormen. Automatische kwijtschelding Ook in 2016 is weer gebruik gemaakt van de gegevens van het Inlichtingenbureau voor de automatische kwijtschelding. Het aantal toetsingen door het Inlichtingenbureau is in 2016 gedaald naar 149 stuks(2015:158 toetsingen). In 2016 kwamen van de 149 toetsingen 71 voor automatische kwijtschelding in aanmerking (2015: 108 toewijzingen) en 78 hadden een belemmering m.b.t. inkomen of vermogen (2015: 50 afwijzingen). Deze belastingplichtigen met een belemmering hebben 43 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 139