De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel en besluit besloten. 12. Feilichheidsregio Fryslan, jierrekken 2016 en begrutting 2018 De hear Tilma (CDA): De jierrekken 2016 sjocht der prima üt. Hy fynt op basis fan de formulearrings by de arguminten under 1.1 en 1.2 dat de skriuwer himsels tekoart docht. Der is 490.000 euro ophelle troch de stofkaam troch de organisaasje te heljen en de aksje 'Samen slim en simpel'. Dat hat laat ta mear wurkwille en slimme oplossingen foar praktyske saken. It soe in foarbyld wêze kinne foar hiel wat organisaasjes. Men giet net oer de begrutting fan 2018, mar it fertrouwen fan it CDA hat men wol. De foarsitter: In de benchmark springt de Veiligheidsregio Fryslan er positief uit. Naar aanleiding van de argumenten onder 1.1 en 1.2 merkt hij op dat minder min eigenlijk een plus is. Er wordt unaniem conform het voorstel en besluit besloten. 13. Sluting De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 22.35 uur. Toezeggingen van het COLLEGE aan de RAAD in de vergadering van 1 juni 2017 Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste fan 22 juny 2017 de foarsittej r. G.J. Olthof drs. J.R.A. Boertjens 11 Onderwerp Toezeggingen College Actie door Uit Vragenuur Raadsleden Groen rondom onder voorbehoud verkochte scholen Cornjum Portefeuillehouder zegt toe de wildgroei van het groen rondom de scholen zo snel mogelijk te laten opruimen. GV Uit Vragenuur Raadsleden Aanhouden motie raad 3 mei 2017 aangaande bestemming Water BP Stiens Spoardyk Portefeuillehouder geeft aan dat het niet openbare collegeadvies aangaande het besluit op bezwaar van de bezwarencommissie is in te zien bij de griffier. GV Jaarrekening 2016 Portefeuillehouder zegt toe naar de raad met een schriftelijk antwoord te komen over de kwijtschelding gemeentelijke belastingen pagina 48 20 meer aanvragen en 17 minder uitgegeven)Hoe rijmt dit met elkaar. JB Portefeuillehouder zegt toe dat de raad voor 22 juni 2017 over de nieuwe cijfers jaarrekening Dienst geïnformeerd zal worden. CV Voorjaarsnotitie 2017 Portefeuillehouder zegt toe de raad op de hoogte te stellen van de bestemmingplan 'bestemming' van de scholen It Skipperspypke en It Bernesluske. GV

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 14