6 Weerstandsvermogen In de Nota weerstandsvermogen Leeuwarderadeel wordt een methodische aanpak voor het bepalen van het weerstandsvermogen aanbevolen. Na akkoordbevinding van de Gemeenteraad in haar vergadering van 15 maart 2012, wordt uitvoering gegeven aan deze werkmethode door middel van het uitvoeren van de in deze nota opgenomen plan van aanpak. Hierbij worden de volgende stappen in acht genomen: 1. Bepalen weerstandscapaciteit; 2. Risico-identificatie, -inventarisatie en inventarisatie van beheersmaatregelen; 3. Beoordeling weerstandsvermogen; Bepalen weerstandscapaciteit Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de stand van de jaarrekening 2015 van de gemeente Leeuwarderadeel. Hierbij moet in acht worden genomen, dat bij de berekening van de weerstandscapaciteit uitgegaan wordt van werkelijke cijfers 2015 en dat in de risico-analyse gebruik wordt gemaakt van een geraamde kans van optreden. Uiteraard kan worden gesteld dat, nu het jaar 2015 voorbij is, dat het risico nihil is. Echter gezien de huidige aanpak van de berekening van het weerstandsvermogen wordt de berekening aan de hand van geraamde cijfers uitgevoerd. Alleen bij het daadwerkelijk uitvoeren van beheersmaatregelen om het risico naar beneden bij te stellen, wordt dit meegenomen (in een verlaagd risico). BESTANDSDEEL BEDRAG INCIDENTEEL: Vermogen Algemene reserve 31/12/2016 2.433.000 Af: toekomstig beslag op basis al genomen raadsbesluiten -423.000 Saldo van de jaarrekening 2016 561.000 Stille reserves 2016 259.000 Totaal 2.830.000 BESTANDSDEEL BEDRAG STRUCTUREEL: Exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit 2015 - onroerende zaakbelastingen p.m. - afvalstoffenheffing 0 - rioolheffing 0 Onbenutte belastingmogelijkheden 45 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 141