BESTANDSDEEL BEDRAG - forensenbelasting 0 - toeristenbelasting p.m. - parkeerbelasting p.m. - hondenbelasting 0 - overige belastingen en rechten p.m. Eventuele mogelijke besparingen p.m. Totaal 0 BESTANDSDEEL BEDRAG Weerstandscapaciteit incidenteel 2.830.000 Weerstandscapaciteit structureel 0 Totale beschikbare weerstandscapaciteit begroting 2015 2.830.000 Toelichting: Algemene reserve: Tot en met 2016 is de bespaarde rente over het dekkingsdeel van de algemene reserve aangewend als dekkingsmiddel binnen de begroting. Met ingang van 2017 is het BBV ten aanzien van het inzetten van eigen vermogen voor dekking in de exploitatie gewijzigd en wordt geadviseerd dit achterwege te laten. Dit advies is opgevolgd. In de begroting 2017 van de gemeente Leeuwarderadeel wordt er geen dekkingsrente over het eigen vermogen meer berekend. Daarnaast is in de Nota reserves en voorzieningen 2016 door gemeenteraad bepaald dat de algemene reserve geen nadere onderverdeling meer kent en geen andere functie heeft dan die van algemeen dekkingsmiddel. Ultimo 2016 is de volledige algemene uitkering beschikbaar als weerstandsvermogen. Hierop zijn de al genomen raadsbesluiten tot onttrekking aan de algemene reserve gecorrigeerd. Stille reserves: Dit betreft de waarde van verpachte gronden in de gemeente op basis van 50% van de waarde van landbouwgrond (10,34 ha). De waarde van de grond wordt geschat op 50.000 per ha. Onbenutte belastingcapaciteit: Voor het bepalen van de onbenutte belastingcapaciteit wordt voor heffingen het dekkingsresultaat meegenomen. Voor de belastingen wordt vooralsnog een p.m. bedrag opgenomen. De gemeente is (min of meer) vrij in het vaststellen van de hoogte van het belastingbedrag. Ten opzichte van eerdere berekeningen is de vrije belastingcapaciteit van het onderdeel overige belastingen en rechten gedaald. Dit wordt veroorzaakt door het stijgen van legestarieven en het dalen van het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen (WABO). Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 2016: Aan de hand van de huidige berekening wordt een beschikbare weerstandscapaciteit van 2.830.000 berekend. Risico-identificatie, -inventarisatie en inventarisatie van beheersmaatregelen; 46 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 142