O Programma Risico Beheersmaatregel Kans van optreden Financieel gevolg risico Weerstands vermogen 1 Het risico op het organiseren van extra (landelijke) verkiezingen is aanwezig. In het weerstandsvermogen hier rekening mee houden. 1/4 20.000 5.000 3 Gladheidbestrijding: recente winters geven aanleiding tot het incalculeren van een risico. Afwijkingen melden via de reguliere P&C-cyclus. 1/4 60.000 15.000 3 Risicogestuurd onderhoud van kapitaalgoederen binnen de gemeente Leeuwarderadeel. Herstellen van eventueel ontstane problemen. 1/2 100.000 50.000 5 De school Hijum kan in de toekomst bedreigd worden door dalende leerlingenaantallen en eventueel sluiting van de school. De hoge boekwaarde kan leiden tot een extra (c.q. versnelde) afschrijving op dit gebouw. 1/2 560.000 280.000 5 Leerlingenvervoer is een open einderegeling. Dit kan financiële gevolgen hebben. Afwijkingen melden via reguliere P&C-cyclus. 1/2 20.000 10.000 6 De gemeenteraad heeft het college opgedragen overdracht van MFC De Skalm om niet te onderzoeken. De mogelijke eenmalige kosten zo helder mogelijk in beeld brengen. 1/2 p.m p.m 7 Bij de invoering van de drie decentralisaties zijn rijksbudgetten beschikbaar gesteld. In de Decembercirculaire van het Gemeentefonds zijn deze budgetten verder naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel op de uitvoering van de drie decentralisaties. Daarnaast gemeenten van rechtswege gedwongen door te gaan met het vergoeden van de HHT. De decentralisatieuitkering HHT is met ingang van 2017 stopgezet. De komende 3 jaar kan dit nadeel nog gedekt worden door de reserve Sociaal Domein. Inrichten van een adequate planning en control. 1/2 300.000 150.000 7 Uittreding Gemeenschappelijke Regeling Dienst Fryslan-West per 1 januari 2018 Op het moment van opstellen van de jaarrekening wordt op ambtelijk niveau de uittreding 1/1 p.m. p.m. 48 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 144