O Programma Risico Beheersmaatregel Kans van optreden Financieel gevolg risico Weerstands vermogen besproken. 8 Bodemverontreiniging in de openbare ruimte (benzinetank voor voormalige garage Van der Weij). Is eind 2016 gesaneerd door de provincie, met een kleine bijdrage van de onze gemeente. 1/1 10.000 10.000 10 Dividend bedrijven: gemiddelde afgelopen drie jaren. Afwijkingen melden in de P8tC- cyclus. 1/5 40.000 8.000 Ov. Verbonden partijen: b.v. Veiligheidsregio Fryslan, Dienst Noordwest Fryslan, Empatec en Omrin. Controle van de jaarreke ningen intensiveren. Extra aandacht hiervoor in bestuurlijk overleg. 1/5 1.000.000 200.000 Ov. Decentralisatie rijkstaken. Via landelijk overleg (VNG) aandacht aan besteden. 1/2 200.000 100.000 Ov. In verband met de gemeentelijke herindeling op 01-01-2018 wordt voor een aantal gemeentelijke gebouwen een nieuwe eigenaar of nieuwe bestemming gezocht. Hierbij kunnen zicht financiële risico's voordoen. Afhankelijk van de procedure deze financiële risico's zo goed mogelijke in beeld brengen. 1/2 p.m. p.m. Ov. Opslag gemeentewerken Truerderdyk en Breedyk: vervuilde grond en asbest. Inventariseren problemen en mogelijke kosten. 1/1 150.000 150.000 49 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 145