Ten opzichte van eerder benoemde risico's is het risico op bodemverontreiniging (benzinetank voormalige garage Van der Weij) vervallen. De tank is in samenwerking met de provincie eind 2016 gesaneerd. Ook het risico als gevolg van het ontbreken van dienstverleningsovereenkomsten in geval van samenwerking is vervallen. Een logisch gevolg van de komende samenvoeging met Leeuwarden en de steeds inniger vervlechting van taken en personeel. Totaal benodigde weerstandsvermogen 978.000 Beoordeling weerstandsvermogen Volgens de nota Weerstandsvermogen Leeuwarderadeel wordt de volgende formule gehanteerd om het weerstandsvermogen te beoordelen. Indicator weerstandsvermogen: Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit 2.830.000,- 2,9 978.000,- GEDEELD DOOR De indicator is dus berekend op 2,9. Volgens de beoordelingstabel is deze indicator voldoende. Ten opzichte van de jaarrekening 2015 is de indicator gestegen met 1,3 punten. Dit wordt veroorzaakt doordat de volledige algemene reserve wordt beschouwd als weerstandvermogen. In de Nota reserves en voorzieningen 2016 is de verdeling van de algemene reserve in een buffer deel, een dekkingsdeel en een vrij deel losgelaten. Het gevolg hiervan is dat het weerstandsvermogen sterk is gestegen. 50 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 146