Kengetallen Op basis van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (artikel 17 BBV) worden de volgende kengetallen met ingang van 2015 opgenomen in de jaarrekening: Omschrijving Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016 Doel van het kengetal Netto schuldquote 50,75% 59,29% 44,19% De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 49,46% 58,22% 43,44% De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgnomen So Ivabiliteits ratio 21,50% 19,12% 21,54% De sotvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Kengetal grondexploitatie: (I+J)/Hxl00% 1,43% 5,55% 3.36% Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten. Structurele exploitatieruimte 1,66% 0,82% 1,20% Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Belastingcapaciteit 123,98% 141,26% 136,05% De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. 51 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 147