7 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Artikel 12 van het BBV zegt: 1 De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen: a. wegen; b. riolering; c. water; d. groen; e. gebouwen. 2 Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven: a. het beleidskader; b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) noemt gebouwen, wegen, water, groen en riolering. Het onderhoud van de bestaande kapitaalgoederen is belangrijk, voor de huidige gebruikers en om de voorziening in stand te houden voor toekomstige generaties. Het kosten van onderhoud leggen een beslag op de gemeentelijke middelen. Openbaar groen De gemeente beschikt over een vastgesteld Groenbeheerplan. Totaal is ruim 129 ha. openbaar groen in beheer waarvan 30 ha. bestaat uit bermen. Verder zijn 6.040 stuks bomen in beheer. De gemeente beschikt over 15 sportvelden, waarvan twee kunstgrasvoetbalvelden en een kunstgras korfbalveld. Het beheer van deze kapitaalgoederen wordt grotendeels uitgevoerd door de eigen buitendienst. Vanaf 2016 zijn de medewerkers van het werkvoorzieningsschap Empatec in de ploegen van de buitendienst geïntegreerd. Het maaien van wegbermen en het hekkelen is volgens een RAW bestek uitbesteed. Over alle onderdelen die betrekking hebben op het openbaar groen is er intensief contact met de buiten- en binnendienst van Leeuwarden. Werkwijzen, planningen, materieel en personeel worden uitgewisseld. Voor de afstemming van het groen- en inrichtings- beleid met de gemeente Leeuwarden is het van belang om het huidige onderhoudsniveau (basisniveau) minimaal in stand te houden. Het afgelopen jaar is er net zoals in Leeuwarden veel aan dacht voor biodiversiteit en flora en fauna geweest. Deze ingezette weg gaan we doorzetten vanwege de positieve ecologische ontwikkelingen. Het sportvelden onderhoud in 2017 wordt afgestemd met B.V. Sport die het volledige sportvelden- beheer van Leeuwarden voor zijn rekening neemt. Rioleringen Het rioolbeheer van Leeuwarderadeel is vanaf 1 januari 2015 in een Dienstverleningsovereenkomst bij Leeuwarden ondergebracht. Het beheer is gebaseerd op het Basis Rioleringsplan (BRP) 2010-2015 en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2015-2018. Leeuwarden heeft de werkwijze van Leeu warden 1:1 gekopieerd naar het grondgebied van Leeuwarderadeel. Daarbij blijft het kosten dekkingsplan de basis voorde uitvoering van het maatregelenplan. De werkwijze Leeuwarden is gericht op het voorkomen van storingen aan het systeem. Daarnaast speelt veiligheid een grote rol. 52 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 148