Wateroverlast als gevolg van extreme buien willen we zoveel mogelijk voorkomen. Om dit te bewerkstelligen gaan we daar waar mogelijk hemelwater rechtstreeks lozen op open water. Wegen De gemeente beschikt over een vastgesteld beheerplan Wegen 2012-2016. In 2015 is door de raad ingestemd met het versoberen van de kwaliteit van alle (doodlopende) wegen. Dit betreft voorna melijk wegen in het buitengebied met een lage gebruiksfrequentie en verhoudingsgewijs veel opper vlakte. Daarvoor is het uitvoeringsplan wegen aangenomen. De prijs/kwaliteitsverhouding van het onderhoud van asfalt en klinkerwegen stemt overeen met de gebruiksfrequentie ervan. Voor onvoorziene zaken en niet gepland onderhoud, zoals winterschade, maken we gebruik van de bestemmingsreserve onderhoud wegen. Empatec wordt hoofdzakelijk in gezet op kleinschalig straatwerk, voornamelijk trottoirs en voetpaden. De gemeente Leeuwarderadeel heeft aan asfalt en elementen verharding totaal 697.000 m2 in beheer. De samenwerking met Leeuwarden wordt in het komende jaarverder uitgebreid waarbij we gebruik gaan maken van de expertise van Leeuwarden. Met de overgang van ICT naar Leeuwarden zijn ook de arealen van Leeuwarderadeel opgenomen in de beheersystemen van Leeuwarden. De uiteindelijke keuze welke projecten worden uitgevoerd blijft in Leeuwarderadeel. De rol van Leeu warderadeel verandert echter van uitvoerend naar regie voeren. In 2016 is, naan aanleiding van het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, overgegaan op het bestrijden van onkruid op verhardingen met de heetwatermethode. In Leeuwarden is hier de nodige ervaring mee opgedaan omdat men daar eerder de keuze heeft gemaakt om geen bestrijdings middelen in te zetten voor onkruidbestrijding. Gebouwen Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is omschreven in het gebouwbeheerplan 2014-2018. Het vastgoed in Leeuwarderadeel is in drie onderdelen op te delen. 1. Gebouwen in eigen gebruik 2. Gebouwen met externe gebruikers 3. Overige gebouwen Gebouwen in eigen gebruik zijn b.v. het gemeentehuis en gemeentewerken. Een gebouw met externe gebruikers is b.v. het sportcomplex It Gryn (3 gebouwdelen). Onder overige gebouwen ver staan we b.v. molen "De Hoop" en It Bernesluske (voormalig kleuterschooltje in Koarnjum). In de in mei 2016 door de raad vastgestelde visie op gebouwen is per gebouw uitgeschreven hoe de huidige situatie is en welke gewenste situatie we nastreven richting 2018. Hieraan worden vervol gens acties gekoppeld om de gewenste situatie te realiseren. Daarmee wordt bij alle werkzaamheden aan de gebouwen het nut en de noodzaak van grote investeringen nadrukkelijk overwogen, met een doorkijk naar de herindeling met Leeuwarden per 1-1-2018. Bruggen, kades en duikers Begin 2016 is de inspectie van alle civiele kunstwerken binnen de gemeente opgeleverd. N.a.v. deze leidraad heeft de raad een extra budget van 250.000 per jaar in 2016 en 2017 beschikbaar gesteld. Daarmee wordt een inhaalslag uitgevoerd om de veiligheid en functionaliteit van het areaal op niveau af te leveren bij Leeuwarden. Openbare verlichting De gemeente heeft 2.000 lichtpunten in eigendom. Op dit moment is ca. 10% van het areaal als led verlichting uitgevoerd. Het beheer en het onderhoud hiervan is binnen 17 Friese gemeenten collec tief uitbesteed. Namens dit collectief stelt Stichting Openbare Verlichting Fryslan het gezamenlijk beleid op, verzorgt de inkoop en zorgt voor totstandkoming van overeenkomsten zoals de bestekken voor beheer en onderhoud. Het beleid voor beheer en onderhoud is ondergebracht bij Ziut. Het beheer wordt door Stichting OV Fryslan door eigen personeel uitgevoerd waarbij de gemeente SWF een trekkende partij is. 53 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 149