8 Financiering Deze paragraaf bevat informatie over de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Inleiding De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) verplicht de gemeenten een Treasury-statuut vast te stellen en een treasuryparagraaf op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De vernieuwde Wet Fido is met ingang van 2001 in werking getreden. Een belangrijk doel van deze wet is de bevordering van een solide financieringsstructuur van de decentrale overheden. Een doel dat de gemeente Leeuwarderadeel ook nastreeft. Op 15 maart 2012 is in de gemeenteraad een geactualiseerde versie van het Treasury-statuut vastgesteld. De wijzigingen betreffen gedeeltelijk vereenvoudigingen en gedeeltelijk aanscherping van de regels om de risico's op de financiële markten te beperken. Het Treasury-statuut stelt kaders en doelstellingen voor de uitvoering van het treasurybeleid van de gemeente Leeuwarderadeel. Naar aanleiding van de wijzigingen in het BBV met ingang van 2017 is door de gemeenteraad op 8 december 2016 een gewijzigde versie van de Financiële verordening gemeente Leeuwarderadeel vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Leeuwarderadeel zijn vastgelegd. De treasury-functie bestaat uit een aantal deelfuncties: 1. Risicobeheer; 2. Gemeentefinanciering; 3. Kasbeheer. Deze deelfuncties worden onderstaand nader toegelicht. Algemene interne en externe ontwikkelingen In het jaar 2015 hebben zich geen belangrijke interne ontwikkelingen voorgedaan welke van invloed zijn geweest op de treasuryfunctie en de treasury-organisatie. Per 15 december 2013 is de Wet houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) aangenomen. Het doel van deze wet is regelingen te treffen voor het doelgericht streven naar houdbare overheidsfinanciën van de collectieve sector in nationaal en Europees verband. Per dezelfde datum is de wet tot wijziging van de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido), in verband met het verplicht schatkistbankieren, in werking getreden. Met de gewijzigde wet Fido beoogt de wetgever een bijdrage te leveren aan de vereiste daling van de EMU-schuld voor de Nederlandse overheid door overtollige liquiditeiten van de decentrale overheden voortaan zoveel mogelijk te bundelen binnen de overheidssfeer. In het 2e halfjaar van 2015 heeft de gemeente regelmatig gelden aangehouden in 's Rijks schatkist ten gevolge van de uitkering BTW Compensatie Fonds en belastingontvangsten. Renteontwikkeling en -beleid 54 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 150