Voor de rentevisie wordt gebruik gemaakt van de gegevens (het Financieel-economisch Beeld) die onze "huisbankier" BNG Bank wekelijks verstrekt. De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten van de financieringsmiddelen worden intern doorbelast door middel van de omslagrente. Deze rente bedraagt in 2016 zowel op begrotingsbasis als rekeningbasis 3%. De berekende gemiddelde rentelast over 2016 bedroeg 3,2%. Het verschil wordt ten gunste van de exploitatie geboekt. Voor de toerekening van rente over nieuwe investeringen in 2016 is 3% aangehouden. Zowel op begrotingsbasis als in de jaarrekening is 1% rente toegerekend over de eigen financieringsmiddelen. 2.4.1 Risicobeheer Het risicobeheer omvat alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële risico's, te weten: a. Renterisico's; b. Kredietrisico's; a.l Renterisiconorm (renterisico van de vaste schuld) Renterisico omvat het risico dat de gemeente loopt als gevolg van mogelijke renteschommelingen m.b.t. de vaste schuld. Dit risico kan worden beperkt door de financieringsbehoefte te spreiden over de jaren. Jaarlijks mogen de renterisico's tengevolge van renteherziening en herfinanciering van leningen niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Uit onderstaande tabel blijkt dat de renterisiconorm van 20% niet werd overschreden. De realisatie is overeenkomstig het vastgestelde budget. (Bedragen x EUR 1.000) Renterisico op vaste schuld per 31 december 2015 budget realisatie la. Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 lb. Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 2. Netto renteherziening op vaste schuld (la - lb) 0 0 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 1.500 0 3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 1.500 0 5. Betaalde aflossingen 882 882 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 882 882 7. Renterisico op vaste schuld (2 6) 882 882 Renterisiconorm 8. Begrotingstotaal per 1 januari 22.000 22.000 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 10. Renterisiconorm 4.400 4.400 Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 4.400 4.400 7. Renterisico op vaste schuld 882 882 11. Ruimte(+) Overschrijding(-) (10 - 7) 3.518 3.518 In 2016 is er geen nieuwe lening opgenomen. 55 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 151