Stand leningen per 1 januari 2016 11.972.156 Vervroegde aflossingen Aflossingen in 2016 882.151 Nieuwe leningen in 2016 0 Stand per 31 december 2016 11.090.005 o. 2 Kasgeldlimiet (renterisico van de vlottende schuld) Voor de hoogte van de vlottende schulden (korter dan 1 jaar) geldt de kasgeldlimiet als norm. Deze norm is voor gemeenten vastgesteld op 8,5% van de jaarlijkse begrotingsomvang. Voor 2016 was de begrotingsomvang 22.000.000 waardoor de berekende kasgeldlimiet uitkomt op 1.870.000. Dit betekent dat een financieringstekort tot een bedrag van maximaal 1.870.000 gefinancierd mag worden met kortlopende middelen, zoals krediet in rekening-courant, daggeld of kasgeldleningen. Het verloop van de kasgeldlimiet over 2016 is in de volgende tabel weergegeven, waaruit blijkt dat de gemeente binnen deze limiet is gebleven. Kasgeldlimiet per 31 december 2016(Bedragen x EUR 1.000) BUDGET REALISATIE 1: jan- 2: apr- Jaar mrt jun 3: jul-sep 4: okt-dec Jaar Vlottende schuld Opgenomen gelden 1 jaar 0 0 0 0 0 Schuld in rekening-courant 747 793 0 0 385 Gestorte gelden door derden 1 jaar 0 0 0 0 0 Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 0 0 0 0 0 Totaal vlottende schuld 0 747 793 0 0 385 Vlottende middelen Uitgeleende gelden 1 jaar 0 0 0 0 0 Contante gelden in kas 0 0 0 0 0 Tegoeden in rekening-courant 0 0 359 268 157 Overige uitstaande gelden 1 jaar 0 0 0 0 0 Totaal vlottende middelen 0 0 0 359 268 157 Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld 0 747 793 -359 -268 228 Toegestane kasgeldlimiet 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 Ruimte Overschrijding (-) 1.870 1.123 1.077 2.229 2.138 1.642 b. Kredietrisico. Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico's die mogelijk kunnen voortvloeien uit waardedaling van de vaste uitzettingen ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. 56 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 152