De vaste uitzettingen in het kader van de publieke taak bedragen 264.000, waarvan de aandelen Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor 180.375 de grootste is. Het risico voor de gemeente op de vaste uitzettingen Publieke Taak is derhalve beperkt. De overige vaste uitzettingen bestaan uit: a. voor 26.000 hypothecaire geldleningen aan personeelsleden: gering risico: b. verstrekte renteloze lening aan ZW "Avanti": gering risico. c. In december 2014 verstrekte renteloze lening aan Stichting Sportpark Flapbrêge t.b.v. de realisatie van een kunstgrasveld voor Voetbalvereniging "D.T.D.": gering risico d. In 2016 is aan CBOG2 een lening verstrekt van 45.000 voor de realisatie van een peuteropvang in de Samenwerkingsschool te Britsum. PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2016 (bedragen x 1.000 Euro) VASTE UITZETTINGEN PUBLIEKE TAAK Naam geldnemer Soort Aankoop Afloop Restant Weging in Instrument datum datum uitzetting portefeuille Overheidsbanken B.N.G. (aandelen) Aandeel 1-1-1970 180 42,75% Overige instellingen Afvalsturing Aandeel 1-1-1994 20 4,75% Fryslan Miljeu Aandeel 1-1-1999 25 5,93% Kredietbank Nederland Aandeel 1-1-1990 38 9,29% Totaal uitzettingen publieke taak 264 62,72% VASTE UITZETTINGEN OVERIG Naam geldnemer Soort Aankoop Afloop Restant Weging in Instrument datum datum uitzetting portefeuille Overige instellingen Ambtenaren Gem. L'deel Lening 2017 26 6,17% Lening ZW "Avanti" Lening 2013 2018 2 0,47% St. Sportpark de Flapbrêge Lening 2014 2034 84 19,95% CBOG2 Lening 2016 2031 45 10.69% Totaal vaste uitzettingen overig 157 37,28% TOTAAL VASTE UITZETTINGEN 421 100,00% 2.4.2 Gemeentefinanciering Relatiebeheer: De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de BNG Bankte Den Haag volgende bankrekeningen: Rekening-courant onder nummer 28.50.04.875, IBAN-nummer NL65BNGH0285004875, kredietlimiet 2.000.000; Rekening-courant onder nummer 28.51.67.308, IBAN-nummer NL55BNGH0285167308, t.b.v. de gemeentelijke belastingen; Bankrekening onder nummer 28.51.40.493, IBAN NL32BNGH0285140493, t.b.v. de Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER); Sinds 15 december 2013 is het verplicht Schatkistbankieren ingevoerd. In verband hiermee heeft de gemeente een werkrekening bij BNG Bank moeten openen. Via deze werkrekening worden 57 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 153