overtollige middelen doorgesluisd naar 's Rijks schatkist. In de toelichting op de balans is een Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren opgenomen. De gemeente beoogt het realiseren van zo gunstig mogelijke c.q. marktconforme condities voor de financiële diensten. De bankrelaties en hun bancaire condities worden derhalve periodiek beoordeeld. Hierbij kan worden opgemerkt dat BNG Bank ruim voldoet aan het gestelde in artikel 6 van het Treasurystatuut m.b.t. de kredietwaardigheid: minimaal een AA-rating. 2.4.3 Kasbeheer Om de kosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden, wordt slechts bij één bank een rekening aangehouden nl. BNG Bank te Den Haag. De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de BNG Bank een Krediet- en Depotarrangement afgesloten. Als dé bank voor de Overheid kan de BNG Bank zijn diensten tegen gunstige condities aanbieden. In 2014 is de standaard SEPA (Single Euro Payments Area) voor de betalingen en de incasso's van de gemeentelijke belastingen ingevoerd. Tekst jaarrekening 2015: 58 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 154