9.3 Informatisering en automatisering In 2015 heeft de migratie van het technisch (applicatie) beheer van Middelsee naar het SSL plaatsgevonden. De doelstellingen van de samenwerking zijn: 1. Voldoen aan het landelijk beleid en de (wettelijke) eisen vanuit diverse ontwikkelingen (e- overheid, NUP, e.d.). 2. Vergelijkbaarheid creëren van informatievoorziening ten aanzien van beleidssturing. 3. Bedrijfsvoeringsprocessen harmoniseren in aanloop naar fusie. 4. Verminderen van de kwetsbaarheid. 5. Kostenvoordeel realiseren ten opzichte van de toekomstige situatie zonder samenwerking ('minder meerkosten'). 6. Behouden van kwaliteit en waar mogelijk verbeteren van kwaliteit van de informatie- en ICT- voorziening. Naast de technische ICT-migratie zijn diverse processen geharmoniseerd waaronder belastingen, salarisadministratie, BAG en meldingen van burgers over de woon- en leefomgeving. De aanleiding hiervoor was om te komen tot een efficiëntere of minder kwetsbare bedrijfsvoering en om de herindeling te vereenvoudigen. De kwalitatieve en kwantitatieve afspraken over de ICT dienstverlening tussen het SSL en de gemeente Leeuwarderadeel zijn in een Service Level Agreement (SLA) vastgelegd. Het doel van de SLA is het vastleggen van afspraken tussen de partijen over het basisniveau van de ICT-dienstverlening uitgedrukt in kwantiteit, kwaliteit, tijdsbestek en kosten. Specifieke afspraken over procedures, afspraken en administratieve aspecten die de partijen aanvullen op de SLA-overeenkomst zijn vastgelegd in het Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging is het proces dat betrouwbare informatievoorziening borgt. Om aan de doelstellingen en de eisen op het gebied van informatiebeveiliging te kunnen voldoen, is samenwerking met de gemeente Leeuwarden gezocht. In het najaar van 2015 is een QuickScan uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden. Deze QuickScan heeft inzicht gegeven in de stand van zaken op het gebied van onder andere informatiebeveiligingsbeleid, informatiebeveiligings organisatie, uitgevoerde risicoanalyses en diverse processen op het gebied van voor informatie beveiliging relevante aandachtsgebieden. Op basis van de QuickScan is een advies gegeven voor de te nemen maatregelen. Deze maatregelen worden in 2016 uitgevoerd met als doel om het infor matiebeveiligingsniveau in opzet voldoende te laten zijn. Dit krijgt een vervolg in 2017, met o.a. het bezoek van een mystery-guest en het onder de aandacht brengen van voor ieder haalbare beveilli- gingsmaatregelen. Aansluiting LV-WOZ Per 1 oktober 2016 was elke gemeente verplicht aangesloten te zijn op de zgn. Landelijke Voorziening WOZ. Dit is een technisch platform waarmee de informatievoorziening tussen diverse overheden - met betrekking tot WOZ-gegevens - wordt geregeld. Dat is niet gelukt en wel om twee oorzaken: De leverancier van de software had op dat moment niet de noodzakelijke aanpassingen gereed; Vanwege het kostenplaatje in relatie tot het beperkte tijdsnut ervan is onderzocht of met een beperkter investering hetzelfd effect kon worden bereikt. Per 1 oktober 2016 waren ca. 60 gemeenten zo ver dat ze waren aangesloten op de Landelijke Voor ziening. De overige hadden in meer of mindere mate last van de complexe problemen waarmee de softwareleveranciers te maken hadden. 61 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 157