In Leeuwarderadeel zijn alle stappen doorlopen om de aansluiting succesvol te laten verlopen. Zo zijn onze WOZ-bestanden getest op kwaliteit en consistentie, en zijn onvolkomenheden gerepareerd. In overleg met Leeuwarden is er desondanks uit kostenoverwegingen voor gekozen om een alternatieve gegevensuitwisseling te organiseren. In 2017 zal blijken of we hiermee de afnemers van onze gegevens naar behoren kunnen bedienen. 9.4 Planning Control Planning Control cyclus Om invulling te kunnen geven aan de kaderstellende en controlerende taak van de raad zijn in 2016 vijf planning en control producten verschenen: de kadernota, de jaarstukken, de voorjaarsnotitie, de najaarsnotitie en de programmabegroting. De functie en het moment van verschijnen waren als volgt: Verantwoording Voorbereiden Beheersen en sturen Plannen en begroten Datum: Mei Voorjaarsnotitie Juni Jaarstukken 2015 Juli Kadernota 2017 Oktober Begroting 2017-2020 November Najaarsnotitie Ook is dit jaar het uiterlijk van de P&C-documenten aangepast en opgefrist. Aanleiding was een forse aanpassing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) waardoor de presentatie van de cijfers op onderdelen anders moest. De wijzigingen zijn van beperkte invloed op de jaarrekening 2016, en worden ten volle doorgevoerd bij de stukken van dienstjaar 2017. Rechtmatigheid De accountant voert naast een getrouwheidsonderzoek naar de jaarrekening, ook een rechtmatigheidsonderzoek uit naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balans mutaties. Ernst Young zal over de boekjaren 2016 en 2017 de accountantscontrole verrichten. In 2016 is de Financiële verordening vernieuwd. Een aantal wetswijzigingen maakte het noodzakelijk dat bepalingen in onze verordening werden aangepast. In november 2016 heeft de raad de nieuwe verordening vastgesteld. Administratieve organisatie Interne controle Mede gelet op het feit dat de accountant niet alleen een verklaring afgeeft over de betrouwbaarheid maar ook over rechtmatigheid, blijft de administratieve organisatie een belangrijke rol spelen. Jaarlijks worden de meest kritische bedrijfsprocessen onderzocht om te kunnen voldoen aan de eisen die in het kader van de rechtmatigheid aan de gemeente gesteld worden. Dit betekent dat getoetst wordt of de gemeente zich houdt aan wet- en regelgeving. In 2016 zijn de processen onder andere getoetst aan het aanbestedingsbeleid, de financiële verordening ex artikel 212 en het budgethoudersreglement. 9.5 Communicatie Binnen onze gemeentelijke organisatie vindt communicatie op twee niveaus plaats. Enerzijds de interne communicatie. Dit is bijvoorbeeld communicatie tussen u als raad en ons college, tussen het management of tussen medewerkers onderling. 62 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 158