Financieel resultaat; vermogen 2015 2016 Financieel resultaat -721 0 Eigen vermogen per ultimo 2.116 2.332 Vreemd vermogen per ultimo 52.702 n.n.b. Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten, Ontwikkelingen Geen. Verbonden partij: Veiligheidshuis Fryslan Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Leeuwarden Doelstelling en openbaar belang; activiteiten Het Veiligheidshuis Fryslan is een netwerksamenwerking tussen justitiële partners, zorgpartners en gemeenten. Het Veiligheidshuis focust zich op personen en gezinnen waarbij sprake is van meer voudige complexe problematiek. Dat wil zeggen dat zij met problemen op meerdere leefgebieden te maken hebben. Bij het Veiligheidshuis wordt advies gegeven en ondersteuning geboden. Relatie met beleidsprogramma Programma 2 - Integrale Veiligheid Deelnemende partijen Alle Friese gemeenten. Bestuurlijk belang Wethouder Vos is lid van het algemeen bestuur. Financieel belang De gemeente draagt bij in de kosten met ca. 3,000. Financieel resultaat; vermogen 2015 2016 Financieel resultaat 12.316 n.n.b. Eigen vermogen per ultimo n.n.b. n.n.b. Vreemd vermogen per ultimo n.n.b. n.n.b. Toelichting: het Veiligheidshuis ontvangt bijdragen en geeft die grotendeels uit aan personele kosten. Aan gemeenten en ministerie worden overzichten verstrekt van uitgaven en inkomsten, maar een 65 -143 (bedragen x 1.000) (bedragen x 1.000)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 161