jaarrekening met balans wordt niet gepubliceerd. Er is geen sprake van vreemd vermogen en een eventueel saldo in enig jaar wordt het jaar daarop weer ingezet. Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Ontwikkelingen Het Veiligheidshuis heeft een plan gemaakt voor een doorontwikkeling in 2017 en 2018, aansluitend bij de transformatie van het sociaal domein. Verbonden partij: Recreatieschap De Marrekrite Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Reard Doelstelling en openbaar belang; activiteiten De Marrekrite zorgt voor aanlegplaatsen, voor de afvalverwijdering (containers en zwerfvuil), maai- werk, baggerwerkzaamheden voor de bereikbaarheid van de steigers en onderhoudt diverse voorzieningen voor surfers en kanoërs. Ook zijn zij er voor de betonning van recreatieve vaarwegen en bakens om moeilijk te vinden in- en doorvaarten aan te geven. Relatie met beleidsprogramma Programma 6-Sport, Recreatie en Cultuur Deelnemende partijen De 19 Friese gemeenten en de provincie Fryslan. Bestuurlijk belang Wethouder Van der Meulen is lid van het algemeen bestuur. Financieel belang Bijdrage van 8.506 per jaar voor het recreatieschap en het baggerfonds. Financieel resultaat; vermogen 2015 2016 Financieel resultaat -243 -1.290 Eigen vermogen per ultimo 4.195 2.926 Vreemd vermogen per ultimo 730 n.n.b. Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Het nadelig resultaat heeft te maken met het uitgeven van bedragen die eerder zijn ontvangen; de kosten worden gedekt vanuit de reserves, opgebouwd met de eerdere ontvangsten. 66 -143 (bedragen x 1.000)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 162