Ontwikkelingen Eind 2016 wordt is de gemeenschappelijke regeling aangepast. Dit heeft, zoals het nu staat, geen financiële gevolgen voor de gemeente Leeuwarderadeel. In de gemeenschappelijke regeling is wel een bredere doelstelling voor de Marrekrite opgenomen zodat ze zich eventueel ook kunnen richten op landrecreatie naast waterrecreatie. Dit betekent dat de Marrekrite in 2017 ook andere activi teiten voor de gemeente Leeuwarderadeel uit zou kunnen voeren. Verbonden partij: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Frysian Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Franeker Doelstelling en openbaar belang; activiteiten De dienst heeft als doel het op bedrijfsmatige wijze (doen) uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op de terreinen van de sociale zekerheid (Wet Werk en Bijstand,) maatschappelijke zorg WMO en Jeugdzorg) en gesubsidieerde arbeid (Participatiewet.) Relatie met beleidsprogramma Programma 7 - Sociaal Domein Deelnemende partijen Zeven Friese gemeenten. Bestuurlijk belang Wethouder Vos is lid van het algemeen bestuur. Financieel belang De gemeente draagt voor 1.091.700 bij in de apparaatskosten van de Dienst. Daarnaast lopen de verstrekkingen grotendeels via de Dienst, in totaal een bedrag van ca. €8,8 min. Zie prg 7. Financieel resultaat; vermogen 2015 2016 Financieel resultaat 3.049 0 Eigen vermogen per ultimo 743 743 Vreemd vermogen per ultimo 0 0 Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Daarnaast blijft de gemeente verplicht voor het adequaat uitvoering geven aan de wetten op het gebied van participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Ontwikkelingen Door de samenvoeging met Leeuwarden zal Leeuwarderadeel uit de gemeenschappelijke regeling Dienst SoZaWe treden. Om dit (financieel) in goede banen te leiden is een bindend advies gevraagd 67 -143 (bedragen x 1.000)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 163