aan een onafhankelijk bureau. Op dit moment (maart 2017) is nog niet geheel duidelijk of en hoe dit wordt verwerkt in de jaarrekening 2016. Verbonden partij: Werkvoorzieningsschap Fryslan-west Empatec Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling is 100% aandeelhouder van Empatec. Vestigingsplaats Sneek Doelstelling en openbaar belang; activiteiten Het werkvoorzieningsschap is namens de deelnemende gemeenten belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De hoofddoelstelling van de Wsw blijkt uit artikel 2 van de wet: "De gemeente draagt er zorg voor dat zij aan zoveel mogelijk ingezetenen, die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoren, een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aanbiedt voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden". Relatie met beleidsprogramma Programma 7-Sociaal Domein Deelnemende partijen Dertien gemeenten. Bestuurlijk belang Wethouder Vos is lid van het algemeen bestuur. Financieel belang Gemeentelijke bijdrage per werknemer en het doorsluizen van de Wsw uitkering in verband met de uitvoering van de Wsw. Financieel resultaat; vermogen 2014 2015 2016 Financieel resultaat -899 -758 26 Eigen vermogen per ultimo 12.364 11.606 10.879 Vreemd vermogen per ultimo 17.124 15.265 10.459 Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Ontwikkelingen De deelname aan de gemeenschappelijke regeling Fryslan-West (100% aandeelhouder van Empatec) is formeel opgezegd. Met Empatec lopen gesprekken over de ontvlechting per 1 januari 2018. Financieel is relevant dat de jaarlijkse bijdrage per werknemer aan Empatec/Pastiel stopt, anderzijds heeft Leeuwarderadeel bijgedragen aan het positief eigen vermogen van Empatec. Belangrijkst echter is welke piek de werknemers krijgen in de nieuwe situatie. 68 -143 (bedragen x 1.000)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 164