Verbonden partij: Afvalsturing Frieland N.V. Rechtsvorm Naamloze Vennootschap; handelsnaam Omrin. Vestigingsplaats Leeuwarden Doelstelling en openbaar belang; activiteiten Afvalsturing is actief in de gehele afvalketen van inzameling tot en met verwerking, incl. advisering en afzet deelstromen, en het beheer van de openbare ruimte. Relatie met beleidsprogramma Programma 8 - Milieu en Afval Deelnemende partijen De aandelen van Afvalsturing Friesland (met als belangrijkste taak het be- en verwerken van huishoudelijk afval) worden gehouden door de Friese gemeenten en de regio Noord-Veluwe. Bestuurlijk belang De gemeente is als aandeelhouder vertegenwoordigd in het bestuur van de NV. Financieel belang De gemeente ontvangt jaarlijks dividend. Financieel resultaat; vermogen 2014 2015 2016 Financieel resultaat -1,8 1,2 1,3 Eigen vermogen per ultimo 41,9 43,1 44,7 Vreemd vermogen per ultimo 184,6 183,2 180,8 Risico's Bij faillissement ontvangt de gemeente geen dividend meer. Ontwikkelingen Doorlopend wordt nagedacht over een verdergaande dienstverlening aan de inwoners. Zo is eind 2016 de 'afvalapp' in gebruik genomen. Verbonden partij: N.V. Fryslan Miljeu Rechtsvorm Naamloze Vennootschap; handelsnaam Omrin. Vestigingsplaats Leeuwarden 69 -143 (bedragen x 1.000.000)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 165