Doelstelling en openbaar belang; activiteiten Miljeu heeft ten doel het leveren van hoogwaardige dienstverlening op het gebied van het verwijde ren van afvalstoffen en het beheer van de openbare ruimte ten behoeve van de gemeenten in haar werkgebied. Relatie met beleidsprogramma Programma 8 - Milieu en Afval Deelnemende partijen De aandelen van N.V. Fryslan Miljeu (met als belangrijkste taak het inzamelen van huishoudelijk afval) zijn in handen van 17 Friese en 2 Groningse gemeenten. Bestuurlijk belang De gemeente is als aandeelhouder vertegenwoordigd in het bestuur van de NV. Financieel belang De gemeente ontvangt jaarlijks dividend. Financieel resultaat; vermogen 2014 2015 2016 Financieel resultaat 1,1 -0,6 -0,6 Eigen vermogen per ultimo 5,8 4,5 4,5 Vreemd vermogen per ultimo 18,6 n.n.b. n.n.b. Risico's Bij faillissement ontvangt de gemeente geen dividend meer. Verbonden partij: De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Leeuwarden Doelstelling en openbaar belang; activiteiten De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslan. Er worden vergunningen verleend, toezicht wordt gehouden bij bedrijven en waar nodig wordt gehandhaafd. Daarnaast wordt ook advies gegeven op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. Relatie met beleidsprogramma Programma 8 - Milieu en Afval Deelnemende partijen De provincie Fryslan, alle Friese gemeenten en het Wetterskip Fryslan. 70 -143 (bedragen x 1.000.000)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 166