Financieel resultaat; vermogen 2014 2015 2016 Financieel resultaat 54 46 -18 Eigen vermogen per ultimo 83 137 184 Vreemd vermogen per ultimo 11 11 11 Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Ontwikkelingen Met het oog op de nieuwe Omgevingswet is Hus en Hiem aan het nadenken hoe zij de toekomst ziet. Dit heeft geen directe invloed op de werkzaamheden die Hus en Hiem voor onze gemeente uitvoert. Verbonden partij: Bank Nederlandse Gemeenten Rechtsvorm Structuurvennootschap Vestigingsplaats 's Gravenhage Doelstelling en openbaar belang; activiteiten BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Relatie met beleidsprogramma Programma 10-Algemene Dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Bestuurlijk belang De gemeente heeft stemrecht met één stem per aandeel. Financieel belang De gemeente Leeuwarderadeel heeft 72.150 aandelen 2,50 (0,12955% van het totaal.) De waarde van onze aandelen bedraagt 181.510; het dividend wordt geraamd op ca. 80.000. Financieel resultaat; vermogen 2014 2015 2016 Financieel resultaat 126 226 369 Eigen vermogen per ultimo 3.582 4.163 4.486 Vreemd vermogen per ultimo 149.923 145.348 149.514 72 -143 (bedragen x 1.000) (bedragen 1.000.000)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 168