Risico's Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan over 2015. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, econo mische en monetaire ontwikkelingen. Ontwikkelingen Geen bijzonderheden. Verbonden partij: CBL Vennootschap B.V. Rechtsvorm Besloten Vennootschap Vestigingsplaats 's Hertogenbosch Doelstelling en openbaar belang; activiteiten In 2009 is besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essentte verkopen aan energiebedrijf RWE. En in 2014 is besloten de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf van Attero te verkopen aan private equity organisatie Waterland. Uit deze verkopen vloeien de tijdelijke deelnemingen CBL Vennootschap B.V., CSV Amsterdam B.V., Vordering op Enexis B.V. en Verkoop Vennootschap B.V., voort. Leeuwarderadeel is aandeelhouder in deze deelnemingen. De vennootschap heeft ten doel: - het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprake lijkheid bij het afkopen van de cross border leases (CBL's); - het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent waar het fonds wordt aangehouden. Relatie met beleidsprogramma Programma 10-Algemene Dekkingsmiddelen Deelnemende partijen Diverse overheidspartijen. Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder en heeft daardoor stemrecht. Financieel belang De gemeente heeft 156 aandelen in haar bezit en ontvangt daarover jaarlijks dividend. Financieel resultaat; vermogen 2014 2015 2016 Financieel resultaat -67 -50 Eigen vermogen per ultimo 9.500 1.000 Vreemd vermogen per ultimo 445 150 73 -143 (bedragen x 1.000)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 169