Risico's Geen. Onze aandelen hebben geen boekwaarde en het dividend is beperkt. Ontwikkelingen Naar verwachting zal deze B.V. in 2016 worden geliquideerd. Afwikkeling zal pas kunnen plaats vinden in 2019 omdat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten. Verbonden partij: Enexis Holding N.V. Financieel belang Ultimo 2016 heeft Enexis Holding N.V. de eigen aandelen teruggekocht van de gemeenten in de provincies Friesland, Groningen en Flevoland. Per 31 december 2016 heeft de gemeente Leeuwarden geen financieel belang meer in deze partij. Verbonden partij: Verkoop Vennootschap B.V. Rechtsvorm Besloten Vennootschap Vestigingsplaats 's Hertogenbosch Doelstelling en openbaar belang; activiteiten In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de Verkopende Aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de Verkopende Aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims had RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, waren de Verkopende Aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei: namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE; het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden. Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, 800 min. In april 2011 is het eerste deel 360 min.) en in september 2015 326,9 min.) is het tweede deel van het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwik keling van alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Op het moment vindt doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap B.V. 74 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 170