Relatie met beleidsprogramma Programma 10-Algemene Dekkingsmiddelen Deelnemende partijen Aandeelhouders. Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder en heeft daardoor stemrecht. De voormalig Essent-aandeelhouders houden het gehele aandelenkapitaal PBE. PBE houdt het gehele aandelenkapitaal in ERH. ERH houdt het volledige belang in twee dochterondernemingen, t.w. Energy Resources B.V. ("ER") en Energy Resources Ventures B.V. ("ERV"). Financieel belang De gemeente heeft 156 aandelen in haar bezit en ontvangt daarover jaarlijks dividend. Financieel resultaat; vermogen 2014 2015 2016 Financieel resultaat 41.000 -350 Eigen vermogen per ultimo 76.500 1.200 Vreemd vermogen per ultimo 38.300 20.000 Risico's Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €20.000), art 2.:81 BW. Ontwikkelingen Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten. Verbonden partij: Vordering op Enexis B.V. Financieel belang Ultimo 2016 heeft Enexis Holding N.V. de eigen aandelen teruggekocht van de gemeenten in de provincies Friesland, Groningen en Flevoland. Onderdeel van deze transactie zijn ook alle 156 aandelen Vordering op Enexis B.V. Per 31 december 2016 is er geen financieel belang meer in deze partij. Verbonden partij: CSV Amsterdam B.V. Rechtsvorm Besloten Vennootschap Vestigingsplaats 75 -143 (bedragen x 1.000)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 171