's Hertogenbosch Doelstelling en openbaar belang; activiteiten Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: a. namens de Verkopende Aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; b. namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. {"Waterland"); c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort. Relatie met beleidsprogramma Programma 10-Algemene Dekkingsmiddeien Deelnemende partijen Aandeelhouders. Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder en heeft daardoor stemrecht. Financieel belang De gemeente ontvangt dividend over de deelneming. Financieel resultaat; vermogen 2014 2015 2016 Financieel resultaat -50 -100 Eigen vermogen per ultimo -42 -92 Vreemd vermogen per ultimo 50 100 Risico's Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van 13,5 min. op de escrow-rekening. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €20.000), art 2.:81 BW. Ontwikkelingen De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld. Conform de koopovereenkomst zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland. Verbonden partij: Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Rechtsvorm Besloten Vennootschap Vestigingsplaats 76 -143 (bedragen x€ 1.090)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 172