11 Grondbeleid 11.1 Grondbeleid algemeen Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van de programma's Wonen en Beheer Openbare Ruimte. De afgelopen jaren waren de activiteiten van het grondbedrijf als gevolg van de economische crisis minimaal, in 2015 is hier een kentering in gekomen. Daarnaast heeft het grondbedrijf financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de financiële positie van onze gemeente. Het beleid met betrekking tot de gronden is opgenomen in de Nota Grondbeleid. De laatst thans geldende nota, waarin de uitgangspunten voor het grondbedrijf zijn verwoord is vastgesteld in de raadvergadering van 12 maart 2015. 11.2 Steenslan Op basis van onder andere het woningbehoefteonderzoek uit 2014 is er in 2015 in samenwerking met de gemeente Leeuwarden) een plan uitgewerkt voor de realisatie van maximaal 80 kavels/woningen aan de oostzijde van Stiens. De een deel van de lopende kosten voor dit plan zijn in 2015 ten laste van dit complex geboekt. Complex Steenslan heeft ultimo 2016 een boekwaarde van 797.865. Dit betreft een complex van 7,69 ha. Inmiddels is het plan planologisch onherroepelijk. Het plan is qua uitvoering en verkoop opgedeeld in 4 fasen. Begin 2017 wordt gestart met de uitvoerende werkzaamheden voor de eerste fase. Daarnaast is de planning dat er in maart 2017 gestart wordt met de verkoop van de gronden van de eerste fase door middel van een loting. 11.3 Reserve Grondexploitatie Het doel van de algemene reserve van het grondbedrijf is om winsten en verliezen van de complexen binnen het grondbedrijf te verevenen. Ultimo 2016 bedraagt het saldo van deze reserve 65.134. 11.4 Voorziening Grondexploitatie Het is voorgeschreven dat voor voorziene verliezen binnen het grondbedrijf een voorziening getroffen wordt. Ultimo 2016 bestaan er geen risico's en is de hoogte van de voorziening nihil. De hoogte van deze voorziening wordt jaarlijks bij de Nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd. Voor de cijfers van de grondbedrijf-complexen verwijzen wij u naar de balans en de toelichting hierop. 11.5 Risico's Grondbedrijf Het grondbedrijf heeft ultimo 2016 nog één actuele complex, namelijk Stiens Oost. Ten aanzien van het complex Hijum is in 2016 bepaald dat er voolopig geen kansen voor ontwikkeling zijn. Mede op grond daarvan is de boekwaarde van het complex in 2016 4.431) overgeboekt naar de materiële vaste activa. De risico's voor actuele complexen worden jaarlijks bij de nota Reserves en Voorzieningen opnieuw ingeschat en indien nodig bijgesteld in de daarvoor bestemde voorziening. 11.6 Prognose te verwachten resultaten In de vergadering van 21 januari 2016 heeft de gemeenteraad de exploitatieopzet van Stiens Oost vastgesteld. De exploitatieopzet sluit met een positief saldo van ruim 662.000 (op basis van geactualiseerde berekening begin 2017 op basis van contante waarde). 78 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 174