12 Programmarekening over 2016 (bedragen x 1.000) Realisatie 2016 Begroting 2016 saldo voor saldo na baten lasten saldo wijziging wijziging Programma 1 Burgeren Bestuur 189 2.298 -2.109 -1.784 -1.843 Programma 2 Integrale Veiligheid 0 587 -587 -657 -643 Programma 3 Beheer openbare ruimte 946 2.535 -1.589 -1.493 -2.104 Programma 4 Lokale economie 96 124 -28 -107 -125 Programma 5 Onderwijs 41 656 -615 -657 -663 Programma 6 Sport, recreatie en cultuur 210 2.339 -2.129 -2.289 -2.367 Programma 7 Sociaal domein 2.522 10.481 -7.959 -8.125 -8.759 Programma 8 Milieu en Afval 1.325 1.242 83 29 70 Programma 9 Wonen 342 764 -422 -526 -509 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen 1 1.160 -1.158 -249 -483 Totaal programma baten en -lasten 5.672 22.186 -16.514 -15.859 -17.425 Algemene dekkingsmiddelen 18.097 1.250 16.847 16.160 16.870 Resultaat voor bestemming 333 302 -555 Mutaties in de reserves 1.150 922 228 -142 715 Resultaat na bestemming 561 160 160 79 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 175